W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
  • Udziały (akcje) w spółkach akcyjnych (pm)
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • ARCHIWUM ZAKŁADOWE
  • Archiwum zakładowe - instrukcje i regulaminy
  • Archiwym zakładowe - pozostałe
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Ochrona danych osobowych
  • Policja
   • Policja - pozostałe
  • Straże gminne (miejskie)
   • Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
   • Straże gminne (miejskie) - pozostałe
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
  • Budżety JST - pozostałe
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
  • Obsługa kasowa
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Czas pracy, wymiar zajeć - pozostałe
  • Rozkład czasu pracy w urzędzie
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - pozostałe
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
  • Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów.
 • EKWIWALENTY
  • Ekwiwalenty dla członków OSP
  • Ekwiwalenty dla PSP
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Formularze i druki - pozostałe
  • Wzory formularzy i druków własnych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - gminny, powiatowy (GFOŚiGW, PFOŚiGW)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - narodowy
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wojewódzki (WGOŚiGW)
   • Fundusze - pozostałe
  • Fundusze celowe i specjalne
   • Fundusze specjalne i celowe - pozostałe
  • Fundusze pomocowe
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Geodezja i kartografia - pozostałe
  • Prace geodezyjne i kartograficzne
 • GEOLOGIA
  • Geologia - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Sortowanie odpadów
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - ciepłownictwo
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - gazownictwo
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Dodatki mieszkaniowe
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Listy roczne zawarcia umów najmu lokali
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Polityka czynszowa i warunki obniżania czynszu
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
  • Zwroty nieruchomości
 • GOSPODARKA WODNA, RYBACTWO
  • Gospodarka wodna
   • Gospodarka wodna - pozostałe
   • Ograniczenie poboru wody
  • Ochrona przecipowodziowa
   • Komitety przeciwpowodziowe
    • Komitety przeciwpowodziowe - komunikaty i biuletyny informacyjne
    • Komitety przeciwpowodziowe - organizacja
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Informatyzacja urzędów
  • Informatyzacja, internet - pozostałe
  • Rozwój infastruktury informatycznej
 • INSTRUKCJE KANCELATYJNE, RZECZOWY WYKAZ AKT
  • Instrukcje kancelaryjne i rzeczowy wykaz akt
  • Instrukcje kancelaryjne, rwa, podziały zadań - pozostałe
  • Instrukcje obiegu dokumentów
  • Rzeczowy wykaz akt - zmiany i uzupełnienia
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Powoływanie komisji ds szacowania szkód w rolnictwie
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty dla organizacji pozarządowych
   • Powoływanie komisji konkursowych ds. grantów dla organizacji pozarządowych
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Zasady zatrudniania i naboru pracowników
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Maksymalne kwoty kredytów i pożyczek, zasady ich wykorzystania
  • Udzielanie gwarancji kredytowych
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnych
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Udzielanie pożyczek z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia termomodernizacyjne
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Organizacja imprez kulturalnych
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie bibliotek
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie domów i ośrodków kultury
 • LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
  • Leśnictwo
   • Leśnictwo - pozostałe
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Audyt wewnętrzny
  • Badania
   • Badania - pozostałe
  • Kontrole, inspekcje, lustracje
   • Kontrole jednostek podległych
   • Kontrole wewnętrzne
  • Nadzór nad działalnością komunalną (zgodność z prawem)
   • Nadzór nad działalnością komunalną - pozostałe
   • Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody
   • Uchwały Kolegium RIO
  • Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Nadzór, kontrola, badania, audyt - pozostałe
  • Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Zasady i tryb kontroli i nadzoru
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla nauczycieli
  • Nagrody i wyróżnienia - kutura
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • Niepełnosprawność - pozostałe
 • OBLIGACJE
  • Wykonanie emisji obligacji
  • Zasady i wysokość emisji obligacji
  • Zbywanie i wykup obligacji
 • OBRONA CYWILNA
  • Sprawy obrony, obrona cywilna - pozostałe
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Profilaktyka przeciwpożarowa
   • Wyposażenie straży pożarnych
  • Ratownictwo
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Ochrona przyrody
   • Obszary chronionego krajobrazu
   • Ochrona gatunkowa roślin
   • Ochrona gatunkowa zwierząt
   • Ochrona krajobrazu
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Parki krajobrazowe
  • Wycinka drzew i krzewów
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
   • Użytki ekologiczne
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona środowiska - pozostałe
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Opieka nad dziećmi - pozostałe
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Punkty przedszkolne
   • Zakładanie przedszkoli publicznych
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania własne
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Łączne zobowiązania podatkowe rolników
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od spadków i darowizn
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny - pozostałe
   • Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • Opłaty lokalne
   • Opłata administracyjna
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za usługi - pozostałe
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • Podatki lokalne
   • Łączne zobowiązania podatkowe rolników
   • Podatek leśny
   • Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od spadków i darowizn
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - garaże
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - pozostałe
  • Średnie koszty
   • Średnie koszty - inne nie wymienione
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Podział terytorialny, nazwy miejscowości - pozostałe
  • Zmiany granic gmin
 • Policja
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Policja - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Sprawianie pogrzebów
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
  • Zasiłki
   • Zasiłki - pozostałe
   • Zasiłki celowe
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - kultura fizyczna i sport
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - turystyka i wypoczynek
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Godziny pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - pozostałe
  • Strefy ekonomiczne
  • Usługi i handel
   • Sieć placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - wyniki
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
  • Organizacja referendum
  • Referenda - pozostałe
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
 • REJESTRY
  • Rejestry - instytucje kultury
 • REMONTY
  • Remonty - pozostałe
 • ROLNICTWO
  • Gospodarka rolna
   • Gospodarka rolna - pozostałe
  • Obrót nieruchomosciami rolnymi
   • Dzierżawy nieruchmości rolnych i leśnych
  • Rolnictwo - pozostałe
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Radni rady gminy - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Regulaminy rady gminy
   • Sesje rady gminy
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Sekretarz Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • Kierownik USC - powołanie i odwołanie
   • Urząd Stanu Cywilnego - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Powołanie/odwołanie zstępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
  • Zarząd gminy
   • Absolutorium dla Zarządu Gminy
   • Zarząd gminy - pozostałe
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Rozpatrywanie skarg
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi do sądu administracyjnego
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • SPRAWY KADROWE
  • Komisje konkursowe ds zatrudnienia
  • Sprawy kadrowe - pozostałe
  • Sprawy socjalno-bytowe
  • Szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu
  • Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników podległych jednostek organizacyjnych
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki mieszkaniowej
   • Statuty i regulaminy - wspólnoty mieszakniowe
   • Statuty i regulaminy - zarządy domów
   • Statuty i regulaminy - zrzeszenia właścicieli nieruchomości
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
   • Statuty i regulaminy - stadiony
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - garaże
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • Straże miejskie
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Straże gminne (miejskie) - Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
 • STYPENDIA
  • Stypendia dla uczniów
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
   • Zasady korzystania ze stołówek i świetlic szkolnych
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
 • Średnie koszty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średnie koszty - inne nie wymienione
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Gospodarka środkami ruchomymi
  • Inwestycje i remonty budowlane - własne
  • Transport własny
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Kąpieliska
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Przedsiębiorstwa - przekszałcenia i likwidacja
  • Przedsiębiorstwa - tworzenie
  • Przedsiębiorstwa komunalne - prywatyzacja
  • Tworzenie, przekszałcenia i likwidacja jednostek - pozostałe
  • Zakłady budżetowe - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Pełnomocnictwa - pozostałe
  • Upoważnienia - dla pracowników urzędu (wydawanie dezycji w imieniu organu)
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla kierowników USC
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WETERYNARIA
  • Weterynaria - pozostałe
  • Zwalczanie innych chorób zaraźliwych zwierząt
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - odpady komunalne, wysypiska śmieci
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych
   • Współdziałanie z organami władzy państwowej - pozostałe
   • Współdziałanie z Prezesem Rady Ministrów i Radą Ministrów
   • Współdziałanie z wojewodą
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory do rady powiatu
  • Wybory do sejmiku województwa
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - pozostałe
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Przepisy prawne dotyczące zamowień i przetargów
  • Wybór oferty (rozstrzygnięcia przetargów)
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i zapobieganie innym patologiom społecznym
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ZDROWIE
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
   • Nadzór nad placówkami służby zdrowia
   • Przekształcenia własnościowe placówek ochrony zdrowia
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Zwolnienia z innych podatków i opłat

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: