W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
   • Budżet powiatu - pozostałe
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
   • Deficyt budżetu powiatu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu powiatu
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu powiatu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
   • Budżet województwa samorządowego - pozostałe
   • Budżet zbiorczy województwa sam. i jego zmiany
   • Deficyt budżetu województwa
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu województwa sam.
   • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu województwa sam.
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki od środków finansowych JST
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Formularze i druki - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Lokale mieszkalne
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Lokale socjalne i zastępcze - zasady przyznawania
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Flagi - ustanowienie
  • Godła i inne sybmole
  • Hejnał
  • Herby - wzory
  • Herby - zatwierdzanie
  • Herby, flagi, tablice urzędowe, pieczęcie, nadawanie imion - pozostałe
  • Nadawanie imion - obiekty sportowe
  • Nadawanie imion - obiekty użyteczności publicznej
  • Nadawanie imion - szkoły
  • Pieczęcie urzędowe
  • Sztandary - ustanawianie
  • Tablice urzędowe
  • Zasady używania herbu, flagi, pieczęci urzędowej. hejnału, sztandaru
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
   • Komunikacja tramwajowa
   • Komunikacja trolejbusowa
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Szkolenie kierowców i egzaminy na prawa jazdy
   • Egzaminy na prawa jazdy
   • Organizacja Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
   • Szkolenie kierowców i kierujących
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Wycinka drzew i krzewów
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata eksploatacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata skarbowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - żłobki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata eksploatacyjna
   • Opłata miejscowa
   • Opłata skarbowa
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
   • Opłaty za korzystanie - żłobki
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Zmiany granic gmin
  • Zmiany granic powiatów
 • POMOC FINANSOWA
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Targowiska
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
 • ROLNICTWO
  • Obrót nieruchomosciami rolnymi
   • Dzierżawy nieruchmości rolnych i leśnych
  • Rolnictwo - pozostałe
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Honorowe obywatelstwo gminy - pozostałe
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Jednostki pomocnicze
   • Finansowanie jednostek pomocniczych
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
   • Osiedla i dzielnice
   • Protokoły z posiedzeń organów jednostek pomocniczych
   • Protokoły z zebrań wiejskich
   • Sołectwa
   • Uchwały, zarządzenia organów jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Kluby radnych (rada gminy)
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Posiedzenia komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Sprawozdania z działalności gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Prezydium rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Interpelacje i zapytania radnych (rada gminy)
    • Radni rady gminy - oświadczenia majątkowe
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Radni rady gminy - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Realizacja uchwał rady gminy
   • Regulaminy rady gminy
   • Sesje rady gminy
   • Sprawozdania z działalnosci rady gminy
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Sekretarz Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • Akta stanu cywilnego
   • Kierownik USC - powołanie i odwołanie
   • Urząd Stanu Cywilnego - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Powołanie/odwołanie zstępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
   • Realizacja zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Sprawozdania z działalnosci wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
  • Zarząd gminy
   • Absolutorium dla Zarządu Gminy
   • Zarząd gminy - pozostałe
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Mniejszości narodowe
  • Obywatelstwo
  • Repatrianci
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
  • Stowarzyszenia - ewidencja i nadzór nad stowarzyszeniami
  • Zbiórki publiczne
  • Zgromadzenia i imprezy masowe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - ośrodki interwencji kryzysowej
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - hale sportowe
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - starostwa powiatowe
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy marszałkowskie
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast na prawach powiatu
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
  • System oświaty publicznej
   • Sieci i obwody szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Środki rzeczowe - pozostałe
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Współpraca ze stowarzyszeniami turystyki
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - drogi (budowa i modernizacja, remonty)
   • Porozumienia - zatrudnienie i rynek pracy
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - pozostałe
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Zamówienia publiczne

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: