W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Realizacja budżetu gminy
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
  • Budżety JST - pozostałe
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • DIETY
  • Diety - pozostałe
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • DROGI
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Mienie komunalne
   • Mienie komunalne - pozostałe
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Herby, flagi, tablice urzędowe, pieczęcie, nadawanie imion - pozostałe
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja i transport - pozostałe
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Sprawianie pogrzebów
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Usługi i handel
   • Sieć placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD GMINY
  • Jednostki pomocnicze
   • Finansowanie jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
  • Szkoły - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Kontakty zagraniczne - pozostałe
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - odpady komunalne, wysypiska śmieci
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
   • Współdziałanie z Radą Powiatu i Starostą
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory ławników sądowych
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i zapobieganie innym patologiom społecznym
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: