W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Realizacja budżetu gminy
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy informacji o nieruchomosciach i gruntach
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie innych jednostek upowszechniania kultury
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla trenerów i działaczy sportowych
  • Nagrody i wyróżnienia - dla zawodników
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
  • Wycinka drzew i krzewów
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Punkty przedszkolne
   • Zakładanie przedszkoli publicznych
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za usługi - pozostałe
  • Pobór podatków i opłat
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Świadczenia dodatkowe z pomocy społecznej
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD GMINY
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
  • Rada gminy
   • Rada gminy - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy sołectw
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
  • Szkoły - pozostałe
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Numery i granice obwodów głosowania
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZDROWIE
  • Krwiodawstwo

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: