W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Policja
   • Policja - pozostałe
   • Pomoc finansowa i rzeczowa samorządów dla policji
  • Straże gminne (miejskie)
   • Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
   • Straże gminne (miejskie) - pozostałe
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Mała architektura
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
   • Wieloletnia Prognoza Finansowa
  • Budżet powiatu
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
  • Budżety JST - pozostałe
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
  • Zniżki wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety - przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje celowe na realizację rządowych zadań zleconych
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje dla spółek wodnych
   • Dotacje na zadania oświatowe gminy i powiatu (prowadzone przez osoby prawne i fizyczne)
  • Udzielanie pomocy de minimis
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Autostrady i drogi szybkiego ruchu
   • Drogi osiedlowe i wewnetrzne
   • Kategoryzacja dróg gminnych
  • Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów.
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Formularze i druki - pozostałe
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy informacji o nieruchomosciach i gruntach
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
  • Fundusze celowe i specjalne
   • Fundusze specjalne i celowe - pozostałe
  • Fundusze pomocowe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Dodatki mieszkaniowe
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Darowizny i spadkobrania
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Ogródki działkowe
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Herby, flagi, tablice urzędowe, pieczęcie, nadawanie imion - pozostałe
  • Nadawanie imion - szkoły
  • Zasady używania herbu, flagi, pieczęci urzędowej. hejnału, sztandaru
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
  • Inwestycje na drogach
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Klęski żywiołowe - pozostałe
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty - pozostałe
  • Granty dla organizacji pozarządowych
   • Zasady udzielania grantów dla organizacji pozarządowych
  • Konkursy
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Organizacja imprez kulturalnych
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie domów i ośrodków kultury
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
  • Leśnictwo
   • Leśnictwo - pozostałe
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Nadzór, kontrola, badania, audyt - pozostałe
  • Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Zasady i tryb kontroli i nadzoru
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla nauczycieli
  • Nagrody i wyróżnienia - dla trenerów i działaczy sportowych
  • Nagrody i wyróżnienia - dla zawodników
  • Nagrody i wyróżnienia - kutura
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • Niepełnosprawność - pozostałe
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - zasady wynajmu i wypożyczania wyposażenia
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
    • Normatywy i wskaźniki czystości powietrza
    • Źródła zanieczyszczeń
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata skarbowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - żłobki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
  • Plany i sprawozdania własne
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata skarbowa
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za korzystanie - żłobki
   • Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
   • Stawki czynszu - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
  • Zmiany granic gmin
 • Policja
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Policja - pozostałe
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Pomoc finansowa i rzeczowa samorządów dla policji
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Alimenty
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
  • Nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Pracownicy pomocy społecznej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - budownictwo socjalne
  • Programy - edukacja publiczna
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - turystyka i wypoczynek
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
  • Strategie rozwoju powiatu
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Godziny pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
  • Koncesje
   • Koncesje - wykonywanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (wymagania)
  • Przemysł, usługi, handel - pozostałe
  • Środki pirotechniczne
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • RYNEK PRACY, BEZROBOCIE
  • Bezrobocie
   • Bezrobocie - pozostałe
   • Programy aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia
  • Rynek pracy
   • Rynek pracy - pozostałe
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Honorowe obywatelstwo gminy - pozostałe
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Prezydium rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
 • SAMORZĄD POWIATU
  • Rada powiatu
   • Komisje i zespoły rady powiatu
    • Opinie komisji i zespołów rady powiatu
    • Przewodniczący komisji rady powiatu - powoływanie i odwoływanie
 • SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
  • Programy działania organów samorządu województwa
  • Samorząd województwa - inne nie wymienione
  • Sejmik województwa
   • Programy działania sejmiku województwa
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Analizy i oceny skarg i wniosków
  • Rozpatrywanie skarg
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi do sądu administracyjnego
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
  • Zgromadzenia i imprezy masowe
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki komunikacji i transportu
   • Statuty i regulaminy pozostałych jednostek komunikacji, transportu i drogownictwa
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie międzyszkolne
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkoły średnie
   • Statuty i regulaminy - szkoły wyższe
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
   • Statuty i regulaminy - zespoły szkół
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • Straże miejskie
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Straże gminne (miejskie) - Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • System oświaty niepublicznej
   • System oświaty niepublicznej - inne niewymienione
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Szlaki turystyczne
  • Współpraca ze stowarzyszeniami turystyki
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WETERYNARIA
  • Weterynaria - pozostałe
  • Zwalczanie innych chorób zaraźliwych zwierząt
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Porozumienia, umowy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Projekty porozumień w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy - programy i sprawozdania
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - drogi (budowa i modernizacja, remonty)
   • Porozumienia - drogi (zarządzanie)
   • Porozumienia - gospodarka wodna
   • Porozumienia - komunikacja elektroniczna
   • Porozumienia - komunikacja i lokalny transport zbiorowy
   • Porozumienia - kultura
   • Porozumienia - kultura fizyczna, rekreacja
   • Porozumienia - nauczanie religii
   • Porozumienia - nieruchomości (darowizny, przekazywanie)
   • Porozumienia - ochrona przyrody
   • Porozumienia - ochrona zdrowia
   • Porozumienia - odpady komunalne, wysypiska śmieci
   • Porozumienia - policja (dofinansowanie)
   • Porozumienia - pozostałe
   • Porozumienia - ratownictwo medyczne
   • Porozumienia - udzielanie pomocy rzeczowej innym JST
   • Porozumienia - udzielenie pomocy finansowej innym JST
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - gminnymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - powiatowymi
   • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
   • Współdziałanie z Radą Powiatu i Starostą
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory ławników sądowych
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - nauczyciele
  • Wynagrodzenia - pozostałe
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Kryteria oceny ofert
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZDROWIE
  • Ochrona zdrowia ludności - pozostałe
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: