W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Udziały (akcje) w spółkach akcyjnych (pm)
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • ARCHIWUM ZAKŁADOWE
  • Archiwum zakładowe - instrukcje i regulaminy
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona informacji niejawnych
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • Budżety JST - pozostałe
  • Dochody budżetu
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Czas pracy, wymiar zajeć - pozostałe
  • Obowiązkowy wymiar zajeć logopedów
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
  • Rozkład czasu pracy w urzędzie
  • Zniżki wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
 • DIETY
  • Diety - pozostałe
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje na zadania oświatowe gminy i powiatu (prowadzone przez osoby prawne i fizyczne)
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Formularze i druki - pozostałe
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy i druków własnych
  • Wzory formularzy informacji o nieruchomosciach i gruntach
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Lokale mieszkalne
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Sprzedaż lokali użytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
  • Wywłaszczanie nieruchomości
   • Ceny gruntów - dla potrzeb wywłaszczeń nieruchomości
 • GOSPODARKA WODNA, RYBACTWO
  • Spółki wodne
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Adresy stron internetowych - umieszczanie informacji
  • Informatyzacja urzędów
  • Punkty dostępu do informacji publicznej
  • Rozwój infastruktury informatycznej
 • INSTRUKCJE KANCELATYJNE, RZECZOWY WYKAZ AKT
  • Instrukcje kancelaryjne i rzeczowy wykaz akt
  • Instrukcje obiegu dokumentów
  • Rzeczowy wykaz akt - zmiany i uzupełnienia
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Klęski żywiołowe - pozostałe
  • Pomoc dla pogorzelców
  • Powoływanie komisji ds szacowania szkód w rolnictwie
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty dla organizacji pozarządowych
   • Powoływanie komisji konkursowych ds. grantów dla organizacji pozarządowych
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Wyniki naboru - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Zasady zatrudniania i naboru pracowników
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Udzielanie gwarancji kredytowych
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnych
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
   • Organizacja imprez kulturalnych
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
  • Leśnictwo
   • Leśnictwo - pozostałe
   • Plany urządzania lasów - zlecanie, zatwierdzanie i finansowanie
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Badania
   • Badania uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego
   • Badanie zgodnosci postepowania administracyjnego z obowiązującymi aktami prawnymi
  • Kontrole, inspekcje, lustracje
   • Kontrole jednostek podległych
   • Kontrole wewnętrzne
   • Kontrole zewnętrzne jednostek podległych
   • Kontrole, inspekcje, lustracje - pozostałe
  • Nadzór nad działalnością komunalną (zgodność z prawem)
   • Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody
  • Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Nadzór, kontrola, badania, audyt - pozostałe
  • Zasady i tryb kontroli i nadzoru
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - przekazywanie w administrowanie
 • OBLIGACJE
  • Wykonanie emisji obligacji
  • Zbywanie i wykup obligacji
 • OBRONA CYWILNA
  • Obrona cywilna
  • Szkolenia obronne i ćwiczenia
 • OBWIESZCZENIA
  • Obwieszczenia - pozostałe
  • Obwieszczenia wyborcze PKW
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona środowiska - pozostałe
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
 • OSŁUGA PRAWNA
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
  • Plany i sprawozdania własne
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • Opłaty lokalne
   • Opłata administracyjna
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • Średnie ceny
   • Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  • Wskaźniki
   • Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Nazwy miejscowości
  • Podział terytorialny, nazwy miejscowości - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - powoływanie i odwoływanie
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - wynagradzanie
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - budownictwo mieszkaniowe
  • Programy - edukacja publiczna
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - obszary wiejskie
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - wykonywanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (wymagania)
  • Strefy ekonomiczne
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
  • Organizacja referendum
  • Referenda - pozostałe
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • REJESTRY
  • Rejestry - pozostałe
 • REMONTY
  • Remonty dróg
 • ROLNICTWO
  • Obrót nieruchomosciami rolnymi
   • Wykazy nieruchomosci rolnych przeznaczonych do sprzedaży
  • Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie
 • RYNEK PRACY, BEZROBOCIE
  • Bezrobocie
   • Programy aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
   • Sołectwa
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Sprawozdania z działalności gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Sprawozdania z działalnosci rady gminy
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Sekretarz Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Realizacja zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Dni i godziny przyjeć w sprawach skarg i wniosków
  • Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPRAWY KADROWE
  • Dyscyplina pracy, urlopy, kary
  • Komisje konkursowe ds zatrudnienia
  • Sprawy kadrowe - pozostałe
  • Szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu
  • Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników podległych jednostek organizacyjnych
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
  • Stowarzyszenia - ewidencja i nadzór nad stowarzyszeniami
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • SPRAWY WOJSKOWE
  • Ćwiczenia wojskowe i mobilizacja
  • Plany kwalifikacji wojskowej
  • Sprawy wojskowe - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
  • Straże pożarne - pozostałe
 • STYPENDIA
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Zasady korzystania ze stołówek i świetlic szkolnych
 • Średnie ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Gospodarka środkami ruchomymi
  • Inwentaryzacja
  • Inwestycje i remonty budowlane - własne
  • Środki rzeczowe - pozostałe
  • Transport własny
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Kąpieliska
  • Turystyka i wypoczynek - pozostałe
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Zakłady budżetowe - przekształcenia likwidacja
  • Zakłady budżetowe - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Pełnomocnictwa - pozostałe
  • Upoważnienia - dla pracowników urzędu (wydawanie dezycji w imieniu organu)
  • Upoważnienia - dla Sekretarza
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
 • WSKAŹNIKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Wskaźniki - Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Projekty porozumień w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - kultura fizyczna, rekreacja
   • Porozumienia - straż pożarna (dofinansowanie)
   • Porozumienia - wodociągi i kanalizacja
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z Prezydentem i Kancelarią Prezydenta RP
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Lokale wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
   • Wyniki głosowania w obwodach
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rad osiedli i dzielnic
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - nauczyciele
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ZDROWIE
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
  • Profilaktyka i oświata zdrowotna
   • Opieka profilaktyczna
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: