W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Realizacja budżetu gminy
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
  • Budżety JST - pozostałe
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Zniżki wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
 • DIETY
  • Diety - pozostałe
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje dla spółek wodnych
 • DROGI
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
  • Zwroty nieruchomości
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja i transport - pozostałe
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - honorowe
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - zasady wynajmu i wypożyczania wyposażenia
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • Opłaty lokalne
   • Opłata miejscowa
   • Opłata targowa
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Nazwy miejscowości
  • Podział terytorialny, nazwy miejscowości - pozostałe
  • Tworzenie i znoszenie sołectw
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Pomoc w ekonomicznym usamodzielnieniu się
   • Sprawianie pogrzebów
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - gospodarka komunalna
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - obszary wiejskie
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wymagania)
  • Targowiska
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • ROLNICTWO
  • Gospodarstwa rolne
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Honorowe obywatelstwo gminy - pozostałe
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Urząd gminy
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Odpowiedzi na skargi wojewody dot. aktów prawnych jst
  • Rozpatrywanie skarg
  • Rozpatrywanie wniosków
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
 • STYPENDIA
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Zakłady budżetowe - przekształcenia likwidacja
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rad osiedli i dzielnic
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: