W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Architektura - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
 • Budownictwo
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Ruch budowlany
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - tworzenie i likwidacja
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - zasady działania i uczestnictwa
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Architektura - pozostałe
   • Mała architektura
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
   • Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
   • Ruch budowlany
   • TBSy
    • TBS - pozostałe
    • TBS - tworzenie i likwidacja
    • TBS - zasady działania i uczestnictwa
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
   • Kategoryzacja dróg krajowych
  • Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów.
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Ewidencja gruntów i budynków
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
   • Cmentarze wojenne i wojskowe
   • Cmentarze wyznaniowe
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Oświetlenie ulic
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Nielegalne wysypiska i składowiska (likwidacja)
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Tereny zieleni miejskiej
  • Umieszczanie reklam
   • Umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych
   • Umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • Urządzenia komunalne - nadzór
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - ciepłownictwo
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - gazownictwo
   • Usługi komunalne - pozostałe
   • Usługi komunalne - schroniska dla bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - sieć energentyczna
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Mieszkania chronione
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Nadawanie imion - obiekty użyteczności publicznej
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - pozostałe
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Gospodarka zasobami przyrody
  • Ochrona przyrody
   • Obszary chronionego krajobrazu
   • Ochrona gatunkowa roślin
   • Ochrona gatunkowa zwierząt
   • Ochrona krajobrazu
   • Straże ochrony przyrody
   • Wykroczenia przeciwko przyrodzie
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Parki krajobrazowe
   • Parki narodowe, rezerwaty przyrody
   • Parki wiejskie
   • Pomniki przyrody
   • Starodrzew
  • Utrzymywanie zieleni
  • Wycinka drzew i krzewów
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Opieka nad dziećmi - pozostałe
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
  • Rodziny zastępcze
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata prolongacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny - pozostałe
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata prolongacyjna
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
   • Zapłata podatków kartą płatniczą
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Średnie ceny
   • Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - geodezja i kartografia
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Organizacja referendum
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • REJESTRY
  • Rejestry - szkoły i placówki oświatowe
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
   • Statuty gmin wiejskich
   • Statuty miast na prawach powiatu
   • Statuty powiatów
   • Statuty województw samorządowych
  • Statuty i regulaminy - domy dziecka
  • Statuty i regulaminy - jednostki geodezji i kartografii
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki mieszkaniowej
   • Statuty i regulaminy - wspólnoty mieszakniowe
   • Statuty i regulaminy - zarządy domów
   • Statuty i regulaminy - zrzeszenia właścicieli nieruchomości
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki komunikacji i transportu
   • Statuty i regulaminy jednostek przewozu kolejowego
   • Statuty i regulaminy PKP
   • Statuty i regulaminy PKS
   • Statuty i regulaminy pozostałych jednostek komunikacji, transportu i drogownictwa
   • Statuty i regulaminy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru budowalanego, architektury i urbanistyki
   • Statuty i regulaminy - biura planowania przestrzennego
   • Statuty i regulaminy - nadzór budownany
   • Statuty i regulaminy - służby projektowania i budownictwa (pozostałe)
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru sanitarnego
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru weterynaryjnego
   • Statuty i regulaminy - lecznice dla zwierząt
   • Statuty i regulaminy - powiatowy lekarz weterynarii
   • Statuty i regulaminy - wojewódzki lekarz weterynarii
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony przyrody
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony środowiska
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie międzyszkolne
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkoły średnie
   • Statuty i regulaminy - szkoły wyższe
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
   • Statuty i regulaminy - zespoły szkół
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy osiedli i dzielnic
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie centra polityki społecznej (WCPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki interwencji kryzysowej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki wsparcia
   • Statuty i regulaminy - świetlice terapeutyczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sanitarno-epidemiotogiczne
   • Statuty i regulaminy - powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - filharmonie
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
   • Statuty i regulaminy - muzea
   • Statuty i regulaminy - ogniska artystyczne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
   • Statuty i regulaminy - teatry
   • Statuty i regulaminy - zespoły pieśni i tańca
  • Statuty i regulaminy - ministerstwa i organy centralne
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - baseny i pływalnie
   • Statuty i regulaminy - hale sportowe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - lodowiska
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
   • Statuty i regulaminy - stadiony
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - hispicja
   • Statuty i regulaminy - inne nie wyminione placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
   • Statuty i regulaminy - stacje krwiodawstwa
   • Statuty i regulaminy - szpitale (miejskie/powiatowe)
   • Statuty i regulaminy - szpitale kliniczne
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
   • Statuty i regulaminy szpitali wojewódzkich
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - oczyszczalnie ścieków
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego (PBK)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyczne
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa gazownictwa
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa utylizacji odpadów / wysypiska śmieci
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - straże pożarne i jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - komendy powiatowe straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - komendy wojewódzkie straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - ochotnicze straże pożarne
  • Statuty i regulaminy - szkoły medyczne
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Statuty i regulaminy - urzędy rządowej administracji niezespolonej
  • Statuty i regulaminy - urzędy wojewódzkie
  • Statuty i regulaminy - zarządy dróg
  • Statuty i regulaminy - zarządy gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Statuty i regulaminy - żłobki
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - starostwa powiatowe
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy marszałkowskie
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast na prawach powiatu
 • Straże miejskie
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • System oświaty publicznej
   • Sieci i obwody szkół publicznych
 • Średnie ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Kąpieliska
  • Współpraca ze stowarzyszeniami turystyki
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Lokale wyborcze
   • Numery i granice obwodów głosowania
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - nauczyciele
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: