UCHWAŁA NR XI/117/2000

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 16 lutego 2000 r.

w sprawie składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie, Domu Dziecka w Nowej Rudzie.

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
- dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie - skład osobowy komisji stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- dyrektora Domu Dziecka w Nowej Radzie - skład osobowy komisji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Julian Golak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/117/2000 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2000 r.
Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora

DOMU DZIECKA W DOMASZKOWIE

1. Ewa Stasiełowicz - przedst. organu prowadzącego, przewodniczący,
2. Barbara Pełyńska - przedst. organu prowadzącego,
3. Jadwiga Warchał - przedst. rady pedagogicznej,
4. Bogusława Lipa - przedst. rady pedagogicznej,
5. Ewa Płaksej - przedst. Kuratorium Oświaty,
6. Lena Plaminiak - przedst. Kuratorium Oświaty,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/117/2000 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2000 r.
Komisja konkursowa konkursu na stanowisko dyrektora

DOMU DZIECKA W NOWEJ RUDZIE

1. Teresa Bazała - przedst. organu prowadzącego, przewodniczący,
2. Barbara Pełyńska - przedst. organu prowadzącego,
3. Maria Kalińska - przedst. rady pedagogicznej,
4. Krystyna Słaba - przedst. rady pedagogicznej,
5. Ewa Płaksej - przedst. Kuratorium Oświaty,
6. Lena Plaminiak - przedst. Kuratorium Oświaty,
7. Bernardyna Smarzewska - przedst. Zw. Zaw. "Solidarność".