ZARZĄDZENIE NR 109/16

Wójta Gminy Oleśnica

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Oleśnica urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały.

Na podstawie art. 31 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Oleśnica urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2017 r.

Zastępca Wójta

Krzysztof Skórzewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/16

Wójta Gminy Oleśnica

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf