UCHWAŁA NR XXVII/133/17

Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy „Marszałka Roli-Żymierskiego” na ulicę „ks. Jana Skiby”.

§ 2. Zmienia się nazwę ulicy „Generała Świerczewskiego” na ulicę „Generała Andersa”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Janusz Matuszak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego został zobowiązany do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Na terenie Gminy Przemków są to ulice: „Marszałka Roli-Żymierskiego” oraz „Generała Świerczewskiego”. Nazwy te zostały wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej jako propagujące komunizm.

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Nazwa ulicy „Marszałka Roli-Żymierskiego” zostanie zmieniona na ulicę „ks. Jana Skiby”. Ksiądz Jan Skiba był długoletnim proboszczem Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie, w której obowiązki duszpasterskie objął w 1961 r. i pełnił je aż do śmierci w dniu 15 sierpnia 1993 r. Wcześniej był wikariuszem oraz proboszczem w kilku parafiach, kapelanem w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu oraz w szpitalu sióstr Elżbietanek Szarych w Szklarskiej Porębie oraz pracownikiem Sądu Biskupiego i Kurii Biskupiej we Wrocławiu. Będąc kapelanem więziennym był świadkiem egzekucji członków Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, a świadectwo tragicznych wydarzeń, których był świadkiem przekazał Instytutowi Pamięci Narodowej w celu upamiętnienia heroizmu i zbrodni tamtych czasów.

Dla mieszkańców Gminy Przemków ks. Jan Skiba był postacią niezwykle ważną, cieszył się dużym autorytetem i uznaniem, każdy mógł liczyć na jego pomoc, dobroć i zrozumienie. W czasie  pełnienia funkcji proboszcza prowadził aktywną działalność ekumeniczną, skupiał wokół siebie dzieci, młodzież oraz dorosłych i przyczynił się do rozwoju parafii.

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. wyraził  poparcie dla nazwania jednej z przemkowskich ulic imieniem ks. Jana Skiby.