PROTOKÓŁ NR XXVII/17

Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 2 lutego 2017 r.

-

Sesja Rady Miejskiej w Przemkowie odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.15, zakończono o godz. 16.50.

Obecnych na sesji 14 radnych wg listy obecności.

Obecni na sesji pracownicy Urzędu: Jerzy Szczupak - Burmistrz, Ewa Spirzak-Staniszewska – Skarbnik, Leszek Frąckowiak – Sekretarz, Joanna Stembalska – Kierownik Referatu Usług Wspólnych, Jarosław Sawicki – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Kamila Tutko – Inspektor ds. kadr i oświaty.

Obecni na sesji goście m. in.: Ewa Skrypak - Dyrektor SP1, Maria Dalecka - p.o. Dyrektora PSP w Wysokiej, Dariusz Dźwigaj – Dyrektor Zespołu Szkół,  Dorota Makowiec - Nauczyciel SP2, Dorota Szpak - Nauczyciel SP1, Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska - Dyrektor POKiB, Beata Jałowiecka – Radca Prawny.

Sesję otworzył i powitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie pan Janusz Matuszak. Na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i zapytał, czy są wnioski o zmianę proponowanego porządku obrad. Nie zgłoszono wniosków.

Rada obradowała wg następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków

4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  PKP S.A.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji ds. Społecznych za 2016 r.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2015 r. oraz 2016 r.

12. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Ad 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady. Nie zgłoszono uwag. Przewodniczący stwierdził, że protokół z sesji z dnia 29 grudnia 2016 r. został przyjęty.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Burmistrz poinformował, że przy tworzeniu projektu sieci szkół starano się, aby jak najmniej zmieniło się dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Oznajmił, że szkoły na Hucie i w Wysokiej automatycznie przekształcą się w 8-klasowe szkoły podstawowe, natomiast gimnazjum zostanie przyłączone do Szkoły Podstawowej nr 1, a zajęcia dla klas I-VI będą odbywały się na ul. Kościuszki, natomiast dla klas VII-VIII na ul. Leśna Góra. Dodał, że jest to kompromisowe rozwiązanie na 2-letni okres przejściowy.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych pani Irena Kawa, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego pan Krzysztof Kania oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Irena Orłowska poinformowali, że na swoich posiedzeniach komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Radna Helena Krupska zapytała, dlaczego w projekcie uchwały zmieniono obwód dla Piotrowic i Szklarek, które niedawno zostały przyłączone do Szkoły Podstawowej nr 2 ze względu na mniejszą ilość uczniów w tej szkole.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że rodzice zgłaszali do radnego Jerzego Wandycza, że chcą należeć do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. Dodał, że Komisja ds. Społecznych złożyła taki wniosek.

Radna Helena Krupska złożyła wniosek o zmianę obwodu dla Piotrowic i Szklarek na obwód Szkoły Podstawowej nr 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie poddał pod głosowanie wniosek radnej Heleny Krupskiej: za wnioskiem głosowało 2 radnych. Wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/132/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków

Burmistrz poinformował, że obowiązek zmiany nazw ulic wynika z ustawy dekomunizacyjnej. Oznajmił, że mieszkańcy wyszli z inicjatywą nazwania ul. ks. Jana Skiby, natomiast nazwę ul. Generała Andersa zgłoszono na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych.

Radny Waldemar Urbaniak zapytał, jakie koszty dla gminy i mieszkańców wynikną z tytułu zmiany nazw ulic. Burmistrz wyjaśnił, że nie będzie się to wiązało z żadnymi kosztami, dokumenty zachowują swoją ważność.

Przewodniczący Rady Miejskiej pan Janusz Matuszak przedstawił życiorys ks. Jana Skiby.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków  i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/133/17 w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  PKP S.A.

Pan Jarosław Sawicki poinformował, że jest to kolejny etap przejmowania nieruchomości od PKP. Po dokonaniu podziału działek przejmujemy budynek Przemków-Odlewnia i działkę w mieście.

Radny Piotr Drewniak zapytał, czy będzie możliwość zrobienia zatoczki autobusowej koło przejmowanego budynku. Pan Jarosław Sawicki oznajmił, że tak.

Radna Helena Krupska zapytała, czy budynek przejmujemy wraz z lokatorami. Burmistrz odparł, że obecnie mieszka w nim jedna rodzina i będziemy się starać przyznać im inny lokal, a w budynku PKP zrobić muzeum, punkt dla rowerów, gdyż obok ma powstać ścieżka rowerowa. Radna Helena Krupska zapytała co się dzieje w budynku na ul. Dworcowej. Burmistrz oznajmił, że staramy się zapewnić lokale jego mieszkańcom, a budynkiem jest zainteresowana fundacja, która prowadziłaby w nim działalność dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że decyzję w tej sprawie podejmie Rada.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  PKP S.A. i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/134/17 w sprawie  nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  PKP S.A.

Burmistrz przeprosił radnych i oznajmił, że musi opuścić posiedzenie.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r. i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/135/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r. i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/136/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Radny Waldemar Urbaniak poinformował, że na posiedzeniu Komisji złożył wniosek o dopisanie punku dotyczącego analizy szans i zagrożeń Święta Miodu i Wina. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego oznajmił, że punkt ten został ujęty w przedłożonym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r. i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/137/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r. i zarządził głosowanie:

Za podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych

Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXVII/138/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

Ad 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Rada Miejska w Przemkowie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej. Radni nie zgłosili uwag. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że komisja spotyka się o wczesnych porach rannych ze względu na pracę zmianową jej członków oraz dostępność pracowników Urzędu Miejskiego i kontrolowanych jednostek.

Ad 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji ds. Społecznych za 2016 r.

Rada Miejska w Przemkowie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji ds. Społecznych. Radni nie zgłosili uwag.

Ad 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2015 r. oraz 2016 r.

Rada Miejska w Przemkowie zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego. Radni nie zgłosili uwag.

Ad 12. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Radny Andrzej Wantuch poprosił o ponowną interwencję w sprawie gruzów po byłej Przemkowiance, które miały być usunięte do 30 listopada 2016 r.

Radny Piotr Drewniak poprosił o interwencję w firmie, która zajmuje się odśnieżaniem, aby też sypała piach.

Radny Andrzej Wantuch zapytał czy zadanie dotyczące równania dróg na ul. Hutniczej zostało rozliczone. Pan Jarosław Sawicki oznajmił, że tak i dodał, że rów przy tej ulicy jest innym zadaniem, które zostanie dokończone wiosną.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia noworoczne, podziękował za udział i zamknął sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Na tym protokół zakończono i podpisano. Sporządziła: Iga Maluszycka

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Janusz Matuszak