ZARZĄDZENIE NR 134/2014

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1134) zarządzam:

§ 1. Wyznaczam na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tj.:

I. Tablice ogłoszeniowe w miejscach:

1. ul. Jana Pawła-Orła Białego (parking, tablica przenośna)

2. ul. Osiedle Słowiańskie (przed apteką od strony ul. Sikorskiego, tablica przenośna)

3. ul. Gorzowska - Mickiewicza (przed apteką od strony ul. Mickiewicza, tablica przenośna)

4. ul. Kardynała St. Wyszyńskiego (tablica stała)

5. ul. Jana Pawła II (tablica stała)

6. ul. Drzewicka (przed marketem POLO, tablica przenośna)

II. Ściany budynków, ogrodzenia, latarnie, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne -wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

III. Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta – wyłącznie po uzgodnieniu odpłatności z Kostrzyńskim Centrum Kultury.

§ 2. Dla celów prowadzenia kampanii wyborczej udostępniam bezpłatnie komitetom wyborczym następujące tereny komunalne:

- plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Mikołaja Reja i ul. Leśnej - Osiedle Drzewice,

- plac zabaw na Osiedlu Warniki,

- plac zabaw na Osiedlu Leśnym,

- plac zabaw przy Parku Lwa

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza Miasta

Zastępca Burmistrza Miasta

Zbigniew Biedulski