ZARZĄDZENIE NR 168/2014

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/333/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2014-2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zleca się w terminie 27.10.2014r. - 31.12.2014r. realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych Przychodni Rodzinnej „Remedium” s.c., NZOZ „Almed” Marciniak Sp. j., „Medicus” A. Karoń-Sobiczewska i A. Sobiczewski Sp. j., NZOZ „Kolejarz”, według poniższego zestawienia:

Lp.

Wybrany realizator

Przyznane środki

1

Przychodnia Rodzinna „Remedium” ul. Jagiellońska 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

14.000,00 zł

2

NZOZ „Almed” Marciniak Sp. j., ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

24.500,00 zł

3

„Medius” A. Karoń-Sobiczewska i A. Sobiczewski Sp. j, ul. Wyszyńskego 23A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

20.300,00 zł

4

NZOZ „Kolejarz”, ul. Solidarności 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

7.700,00 zł

 

Łącznie

66.500,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt