UCHWAŁA NR XIX/143/16

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 30 czerwca 2016 r.

wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 j.t.) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z organizowanym w dniach od 14 lipca 2016 r. do 16 lipca 2016 r. festiwalem,,XXII PRZYSTANEK WOODSTOCK’’ wprowadza się na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych obowiązujący:

od godziny 0001 dnia 13 lipca 2016 roku do godziny 1800 17 lipca 2016 roku.

§ 2. 

1. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, o których mowa w §1 dotyczy:

1) napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2) powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz