UCHWAŁA NR XIX/150/16

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 t.j.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W terminie od dnia 11.07.2016r. włącznie do dnia 17.07.2016r. wyłącza się z prowadzenia działalności handlowej teren określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, obejmuje działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 4/36, 4/24, 4/35, 4/33,  18/11, 1312, 18/6, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 6/6, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 17/5, 6/9, 20/5, 17/7, 19/6, 19/2, 19/9, 19/10, 18/8, 17/15, 17/14, 18/10, 18/9, 4/29, 4/30, 4/31, 4/32, 4/16, 4/38, 4/13, 17/10, 18/4  i  20/4 w obrębie 3 Miasta.

§ 2. Wyłączenie terenu z działalności handlowej, o której mowa w  §1, nie dotyczy przedsiębiorstw produkcyjnych znajdujących się na terenach określonych w §1, w zakresie prowadzonej przez te przedsiębiorstwa działalności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/150/16

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 30 czerwca 2016 r.

załącznik nr 1

Zalacznik1.pdf