ZARZĄDZENIE NR 93/2017

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.),  art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) oraz § 4, § 5 oraz § 6 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji uchwalonego na podstawie Uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  z  dnia  30.03.2017  r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. 

1.  Ogłaszam nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie.

2.  Nabór przeprowadza Komisja powołana do przeprowadzenia naboru  członków do Komitetu Rewitalizacji, zwana dalej Komisją w składzie:

I.  Małgorzata Kraszewska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora – Przewodnicząca Komisji

II.  Agnieszka Żurawska – Tatała – Kierownik Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej – Zastępca Przewodniczącego Komisji

III.  Karolina Kunt – Inspektor w Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej – Sekretarz Komisji

IV.  Izabela Suska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora – Członek Komisji

3.  Po zakończeniu naboru Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonego naboru oraz przekaże go Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą do zatwierdzenia.

4.  Skład Komitetu Rewitalizacji wyznaczony zostanie przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w drodze zarządzenia. Zarządzenie opublikowane zostanie na stronie BIP Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.pl, w zakładce Rewitalizacja.

§ 2. 

1.  Zgłaszanie kandydatur na Członków Komitetu Rewitalizacji następuje na formularzu zgłoszeniowym zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.  Wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji jest zobowiązany do przedłożenia właściwych załączników, zgodnie z wykazem i wzorami określonymi w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

3.  Wraz z formularzem zgłoszeniowym dla danej kategorii podmiotów wskazanych w Regulaminie, należy przedłożyć właściwe załączniki, o których mowa w ust. 2, tj.:

1)  W przypadku przedstawicieli mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą z obszaru rewitalizacji, nie będącym członkiem stowarzyszeń i nie pracującym w jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą:

a)  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji - załącznik nr 1,

2)  W przypadku przedstawiciela mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą z poza obszaru rewitalizacji, nie będącym członkiem stowarzyszeń i nie pracującym w jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą:

a)  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji - załącznik nr 1,

3)  W przypadku przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub organizacji zrzeszających pracodawców/przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji:

a)  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji –załącznik nr 2,

b)  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji – załącznik nr 5,

4)  W przypadku przedstawiciela podmiotów prowadzących lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych:

a)  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 2 organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji – załącznik nr 3,

b)  oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej, działającej na obszarze rewitalizacji – załącznik nr 6,

5)  W przypadku przedstawiciela właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/ podmiotów zarządzających  nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego:

a)  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 5 właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji  – załącznik nr 4,

b)  oświadczenie o byciu właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – załącznik nr 7.

§ 3. 

1.  Kandydat na Członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w Regulaminie.

2.  W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, Komisja jest uprawniona do wezwania kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji do uzupełnienia braków. Uzupełnienia braków można dokonać tylko raz w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków, zgłoszenie pozostaje nierozpatrzone.

§ 4. 

1.  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami właściwymi dla danej kategorii podmiotów należy złożyć w terminie od 18.04.2017 r. do 02.05.2017 r.

2.  Jeżeli w pierwszym naborze w danej kategorii podmiotów, określonych w § 2 pkt 1-2 oraz pkt 4-7 Regulaminu nie zgłosi się żaden kandydat na Członka Komitetu lub liczba wyłonionych Członków Komitetu jest mniejsza niż 8 osób, będzie przeprowadzony nabór dodatkowy na zasadach określonych w § 3-4 Regulaminu, w terminie od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

3.  Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami właściwymi dla danej kategorii podmiotów należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą z dopiskiem:

Nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji.

§ 5. 

1.  W przypadku konieczności przeprowadzenia losowania na Członka Komitetu Rewitalizacji odbędzie się ono w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję.

2.  Losowanie ma charakter jawny, dzięki czemu każda zainteresowana osoba będzie mogła obserwować jego przebieg.

3.  Informacja o terminie i miejscu losowania, a także o jego wyniku, przekazana zostanie wszystkim kandydatom, którzy wezmą udział w losowaniu oraz zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.pl, w zakładce Rewitalizacja .

4.  Losowanie przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 3 do Zarządzenia - "Procedura przeprowadzenia losowania".

§ 6. 

1. Informacji na temat naboru udzielają pracownicy Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, pokój nr 56, pod numerem tel. 95-727-81-93 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: k.kunt@kostrzyn.um.gov.pl

§ 7. 1.Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji.

§ 8. 1.Po rozstrzygnięciu naboru Komisja rozwiązuje się.

§ 9. 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 

93/2017

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 12 

kwietnia 2017 

r.

Formularz zgłoszeniowy
na członka Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

2. Adres i dane kontaktowe

Adres do korespondencji

 

Adres mailowy

 

Nr telefonu

 

3. Proszę zaznaczyć właściwą rubrykę

Jestem przedstawicielem:


A

mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą z obszaru rewitalizacji, nie będącym członkiem stowarzyszeń i nie pracującym w jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą

B

mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą z poza obszaru rewitalizacji, nie będącym członkiem stowarzyszeń i nie pracującym w jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą

C

podmiotów prowadzących lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą

D

podmiotów prowadzących lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych Odrą

E

właścicieli/ użytkowników wieczystych nieruchomości/ podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych

4 .Proszę wskazać dane podmiotu reprezentującego (dotyczy kandydatów, którzy zaznaczyli lit. C - E)

Nazwa podmiotu

 

Nazwa rejestru i numer

 

Adres do korespondencji

 

Adres mailowy

 

Nr telefonu

 

Zgoda organu reprezentującego

 

5. Oświadczenia kandydata

Ja, ……………………………………………………. oświadczam, iż:

I. wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kostrzyn nad Odrą;

II. zapoznałem się z treścią Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Kostrzyn nad Odrą;

III. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, w tym na umieszczenie na stronie  internetowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz BIP Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą mojego imienia, nazwiska i nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu;

IV. nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie orzeczono wobec mnie prawomocnie środka karnego utraty praw publicznych;

V. w razie ujawnienia w trakcie prac Komitetu ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego mojej osoby lub podmiotu reprezentującego, zobowiązuję się do wyłączenia z podejmowania decyzji w zakresie, którego dotyczy konflikt.

…………………………………….. ……………………………………………

              miejscowość, data                                                                       podpis kandydata

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

LISTA POPARCIA

....................................................................…………………

(imię i nazwisko kandydata)

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

wyrażona podpisami Mieszkańców (zaznaczyć właściwe znakiem "X"):


podobszaru rewitalizacji - Strefa I ¹


podobszaru rewitalizacji - Strefa II ¹


podobszaru rewitalizacji - Strefa III ¹


podobszaru rewitalizacji - Strefa IV ¹


podobszaru rewitalizacji - Strefa VI ¹


Miasta Kostrzyn nad Odrą z obszaru innego niż obszar rewitalizacji (dotyczy wyłącznie przedstawiciela Mieszkańców Miasta z obszaru innego niż obszar rewitalizacji)


Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis Mieszkańca

1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5.

 
Oświadczam, że wpisując się na listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

________________

¹ Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

LISTA POPARCIA

....................................................................…………………

(imię i nazwisko kandydata)

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

wyrażona przez podpisy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829 ze zm.) prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą:

Lp.

Nazwa podmiotu/organizacji

Adres siedziby/miejsca

prowadzenia działalności

gospodarczej

Numer KRS lub

numer REGON

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu/organizacji

Podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu/organizacji

1.

 

 
 

2.

 

 
 

3.

 

 
 

4.

 

 
 

5.

 

 
 

Oświadczam, że wpisując się na listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

LISTA POPARCIA

....................................................................…………………

(imię i nazwisko kandydata)

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

wyrażona przez podpisy uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn.zm), działających na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca

prowadzenia działalności

społecznej

Numer KRS lub

numer REGON

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu

Podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania

podmiotu/organizacji

1.

 

 
 

2.

 

 
 

Oświadczam, że wpisując się na listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

LISTA POPARCIA

....................................................................…………………

(imię i nazwisko kandydata)

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

wyrażona przez podpisy właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji działających na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres nieruchomości

Numer księgi

wieczystej

Podpis właściciela/

użytkownika wieczystych

nieruchomości/podmiotów

zarządzających

nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji

1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5.

 
Oświadczam, że wpisując się na listę poparcia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych dla potrzeb naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

OŚWIADCZENIE
o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................................................

(imię i nazwisko)

oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą²

.................................................................................................................................................... (nazwa podmiotu)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby podmiotu)

....................................................................................................................................................

(adres miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest inny

niż adres siedziby)

....................................................................................................................................................

(numer KRS)

....................................................................................................................................................

(numer REGON)

.............................................................................

(miejscowość, data)

...................................................................................

(czytelny podpis)

_______________________

¹ Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

OŚWIADCZENIE
o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej
na obszarze rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą

Ja niżej podpisany/a....................................................................................................................

(imię i nazwisko)

oświadczam, że jestem Członkiem organizacji pozarządowej działającej na obszarze rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą¹

.................................................................................................................................................... (nazwa organizacji pozarządowej)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby)

....................................................................................................................................................

(adres miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest inny niż

adres siedziby)

....................................................................................................................................................

(numer KRS)

....................................................................................................................................................

(numer REGON)

............................................................................

(miejscowość, data)

..................................................................................................

(czytelny podpis)

________________

¹ Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą

Załącznik Nr 

do Załącznika Nr 

1

OŚWIADCZENIE
potwierdzające, iż kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą  lub podmiotem zarządzającym nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą¹

Ja niżej podpisany/a..........................................................................................................

(imię i nazwisko)

oświadczam, że jestem właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości/podmiotem zarządzającym nieruchomościami położonymi w obszarze rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą²

....................................................................................................................................................

(adres nieruchomości)

....................................................................................................................................................

(numer księgi wieczystej)

..............................................................................

(miejscowość, data)

....................................................................................

(czytelny podpis)

____________

¹ Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą

²Niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 

do Zarządzenia Nr 

93/2017

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 12 

kwietnia 2017 

r.

Wykaz załączników do formularza zgłoszeniowego kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji

 

Załącznik nr 1

Lista poparcia na Członka Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podpisy 20 Mieszkańców z 5 podobszarów rewitalizacji: Strefa I, Strefa II, Strefa III, Strefa IV i Strefa VI lub wyrażona przez podpisy 5 Mieszkańców Miasta z innego obszaru niż obszar rewitalizacji.

Załącznik nr 2

Lista poparcia na Członka Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podpisy 5 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016 poz 1829 ze zm.).

Załącznik nr 3

Lista poparcia na Członka Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podpisy uprawnionych do reprezentowania przedstawicieli 5 organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.239 z poź. zm.).

Załącznik nr 4

Lista poparcia na Członka Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podpisy 5 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami, położonymi na obszarze rewitalizacji.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia o członkostwie w organizacji pozarządowej/grupie nieformalnej, działającej na obszarze rewitalizacji.

Załącznik nr 7

Wzór oświadczenia potwierdzającego, iż kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji lub podmiotem

Załącznik Nr 

do Zarządzenia Nr 

93/2017

Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 12 

kwietnia 2017 

r.

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA

Jeżeli liczba kandydatów na Członków Komitetu, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie w ramach poszczególnych kategorii podmiotów określonych w § 5 pkt 1-2 oraz pkt 4-6, przekroczy limit miejsc określonych w § 5, o wyborze na Członka Komitetu decydować będzie wynik losowania spośród zgłoszonych kandydatur.

1. W procedurze losowania uczestniczy Komisja do przeprowadzenia naboru  członków do Komitetu Rewitalizacji,

2. Nadzór nad przebiegiem losowania sprawuje Przewodnicząca Komisji.

3. Losowanie Członków Komitetu Rewitalizacji w ramach tej samej kategorii, prowadzone będzie poprzez wylosowanie kart z imieniem i nazwiskiem kandydata, umieszczonych w jednym, nieprzezroczystym pojemniku.

4. Po wymieszaniu kart z imieniem i nazwiskiem kandydata, wyznaczona przez Przewodniczącą Komisji osoba, losuje liczbę kart odpowiadającą liczbie nieobsadzonych miejsc w Komitecie Rewitalizacji dla poszczególnych kategorii.

5. Po wylosowaniu kart imiona i nazwiska kandydata/kandydatów zostaną odczytane i okazane obecnym podczas losowania członkom Komisji oraz zapisane w protokole.

6. Na żądanie członków Komisji przy losowaniu okazana zostanie zawartość niewylosowanych kart znajdujących się w pojemniku.

7. Przebieg przeprowadzonego losowania opisany zostanie w protokole z przeprowadzonego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.

8. Protokół zamieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.pl, w zakładce Rewitalizacja