UCHWAŁA NR L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Uchwały budżetowej Gminy Zator na 2014 rok.

Na podstawie art. 89, art. 211, art. 212, art. 217 - 220, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 23.05.2013, poz. 594.),art. 28 ust. 3 ustawy z dnia25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123; ze zm.) – Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 38.287.695,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące 27.588.660,00 zł.,

2) dochody majątkowe 10.699.035,00 zł.;

- jak w Tabeli Nr 1.

§ 2. 

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 36.017.117 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 25.763.873,00 zł.,

2) wydatki majątkowe 10.253.244,00 zł.;

- jak w Tabeli Nr 2 i 2.1.

§ 3. 

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.270.578,00 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.441.499,32 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.712.077,32 zł.;

– zgodnie z Tabelą Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 194.756,70 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Zatora do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zator w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu

§ 4. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 704.622,00 zł;

- z czego:

1) rezerwę oświatową w kwocie 255.952,00 zł.,

2) rezerwę zarządów osiedli w kwocie 87.670,00 zł.,

3) rezerwę kryzysową w kwocie 76.000,00 zł.,

4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu w kwocie 285.000,00 zł.

§ 5. 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

– zgodnie z Tabelą Nr 4;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

– zgodnie z Tabelą Nr 5;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z Tabelą Nr 6;

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

– zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 6. 

1. Wydatki budżetu na rok 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na łączną kwotę 165.241,00 zł.

– zgodnie z Tabelą Nr 8.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 7. 

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014 – jak w Załączniku Nr 1.

§ 8. 

1. Upoważnia się Burmistrza Zatora do:

a) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

§ 10. 

W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Zatora do:

1) zaciągania w roku 2014r. pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu kwoty 2.000.000,00 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

dr inż. Stanisław Orlicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/373/13

Rady Miejskiej w Zatorze

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zalacznik9.pdf