UCHWAŁA NR XXXV/268/2013

Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/92/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 4, poz. 74), zmienionym Uchwałą Nr XV/116/03 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2003 roku zmieniającą Statut Gminy Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 4, poz. 76), Uchwałą Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 86, poz. 1026), Uchwałą Nr XII/85/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. 110, poz. 1334) i Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1194) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący

Kazimierz Didyk


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku  poz. 645.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/268/2013

Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY KORFANTÓW

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Korfantowie

2. Gimnazjum w Korfantowie

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

7. Świetlica Socjoterapeutyczna w Korfantowie

II. Zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie

III. Instytucje kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie