UCHWAŁA NR PROJEKT PU_341_2013_01

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 18 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, Rada Gminy Leżajsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/225/2012 Rady Gminy Leżajsk z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz. 36), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a.  Selektywna zbiórka: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów, przeterminowanych leków, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w gniazdach zbiórki, a zbiórka zużytych baterii może być prowadzona na terenie szkół.”

2) w § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1)  odpady zmieszane odbierane są we wszystkich typach zabudowy oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego raz w miesiącu, a w okresie od maja do sierpnia dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,”

3) w § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2)  odpady podlegające selektywnemu zbieraniu wymienione w § 6 ust. 3 odbierane są we wszystkich typach zabudowy raz w miesiącu, a w okresie od maja do sierpnia dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,”

-  

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Mędrek


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 951.

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr XXXII/225/2012 Rady Gminy Leżajsk z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk obowiązującej od 1 lica 2013 roku jest podyktowana wnioskami mieszkańców o zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności biodegradowalnych w miesiącach letnich, a przy tym doprecyzowane zostały zasady zbiórki wybranych odpadów w gniazdach zbiórki oraz dopuszczona zbiórka baterii w szkołach. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.