UCHWAŁA NR XI/104/2015

Rady Miejskiej w  Redzie

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję w latach 2016-2019

Na podstawie art 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U z 2013r. poz 594, z poźń. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.133 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie:

1) Alicja, Joanna Hilla;

(imię, imiona, nazwisko)

2) Andrzej Zienkiewicz;

(imię, imiona, nazwisko)

§ 2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.reda.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 4 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję w latach 2016-2019

W bieżącym roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ławników do sadów okręgowych, oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego ustala kolegium sądu okręgowego. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 maja 2015 roku na kadencję w latach 2016-2019 Rada Miejska w Redzie powinna wybrać następującą ilość ławników:

-do Sądu Rejonowego w Wejherowie - 2.

Na ławników zgłoszone zostały cztery kandydatury.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i racjonalne.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.

Sporządził/Zatwierdził

H.F/H.J.