UCHWAŁA NR 6/II/2010

Rady Gminy Opatów

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości , opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art. 40 ust.1 , art.41 ust.1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póź. zmianami ) , art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( J.t.- Dz.U.z 2010 r. Nr 95 , poz. 613 z póź.zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 55 poz. 755 ).

Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 227/L/2010 Rady Gminy w Opatowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości , opłaty targowej wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotych zajętych przez podmioty udzielejące tych świdczeń - 4,27 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny