UCHWAŁA NR 15/V/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opatów

Na podstwie art. 5 "a", ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Opatów.

§ 2. Konsultacje mogą być przeprowadzane w wypadkach przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym lub innych sprawach ważnych dla Gminy Opatów.

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Opatów.

§ 4. 

1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy Opatów z własnej inicjatywy, z inicjatywy Wójta Gminy Opatów lub na wniosek grupy co najmniej 90 mieszkańców Gminy Opatów.

2. Wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, składany jest w biurze Rady Gminy Opatów.

§ 5. Podejmując uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Opatów podaje do wiadomości publicznej w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) terytorialny zasięg konsultacji,

3) sposób oraz tryb zgłaszania uwag, opinii i propozycji.

§ 6. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy Opatów.

§ 7. Rada Gminy i Wójt rozpatrują uwagi, opinie i propozycje zgłoszone w toku konsultacji i ich wynik podają do publicznej wiadomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny