UCHWAŁA NR 23/VIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. )

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów, z wyjątkiem sołectwa Waleńczów, gdzie inkasentem podatków będzie Pan Olszewski Artur zam. Waleńczów ul. Częstochowska 33, sołectwa Opatów, gdzie inkasentem będzie Pani Edelman Ewa zam. Opatów ul. Kościuszki 164 oraz sołectwa Złochowice, gdzie inkasentem będzie Pani Kotas Aneta zam. Złochowice ul. Wesoła 51.

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 9% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchawała Nr 7/II/06 Rady Gminy w Opatowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od posiadania psów w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny