UCHWAŁA NR 36/XI/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Opatów.

Na podstawie art. 14 ust. 5 i art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowie prowadzony przez Gminę Opatów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie, opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, od godz. 8.00 do 13.00.

§ 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 0,80 zł. (słownie 80/100 złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczych lub wychowawczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny