UCHWAŁA NR 42/XIV/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

Na podstawie art. 14, ust 8 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) oraz art.18, ust.2, pkt 5 i art. 40, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568) po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

Rada Gminy
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

DZIAŁ I.

PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.

Przedmiot planu oraz zakres obowiązywania ustaleń planu

§ 1. 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”, obejmuje teren miejscowości Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Zwierzyniec Pierwszy i Zwierzyniec Drugi w gminie Opatów.

2. Granice planu określa rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały, składający się z rysunków od 1 do 6.

§ 2. 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) kształtowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

2) zapewnienie integracji wszelkich działań, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych;

3) określenie sposobu wykonania prawa własności, ochrona interesów publicznych oraz ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Opatowie o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć wyznaczony w planie sposób użytkowania terenu w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który powinien przeważać na danym obszarze i któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako przeznaczenie dopuszczalne;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejący lub wyznaczony w planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, albo może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym na warunkach określonych w planie;

7) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć nieprodukcyjne usługi konsumpcyjne, związane z handlem detalicznym, naprawą pojazdów oraz artykułów użytku domowego i osobistego, gastronomią, edukacją, ochroną i opieką społeczną, prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usługi ogólnospołeczne w rozumieniu przepisów szczególnych określających polską klasyfikację wyrobów i usług, które nie należą do przedsięwzięć powodujących przekraczanie standardów jakości środowiska oraz przekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji substancji i energii do środowiska w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska;

8) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej kondygnacji nadziemnych liczona w zewnętrznym obrysie murów do całkowitej powierzchni terenu działki ewidencyjnej znajdującej się w granicach terenu, objętego obowiązkiem określenia wskaźnika intensywności;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość projektowanych budynków od określonej linii rozgraniczającej, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia budynków w granicy jej przebiegu;

10) poziomie terenu – należy przez to rozumieć rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku.

§ 4. 

1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy, wynikających z istniejących uwarunkowań i przepisów obowiązującego prawa.

2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia oraz przyporządkowane im symbole literowe:

1)

MW

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)

RM

- tereny zabudowy zagrodowej;

3)

MNR

- tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej;

4)

ML

- tereny zabudowy letniskowej;

5)

MN

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6)

MNU

- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami;

7)

UMN

- teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej;

8)

UPO

- teren usług publicznych – usługi oświaty;

9)

UPS

- teren usług publicznych – usługi sportu i rekreacji;

10)

U

- tereny usług podstawowych;

11)

US

- tereny usług sportu, rekreacji i turystyki;

12)

UK

- tereny obiektu kultu religijnego;

13)

P

- tereny przemysłu nieuciążliwego,

14)

IW

- tereny infrastruktury komunalnej – zaopatrzenia w wodę;

15)

IK

- tereny infrastruktury komunalnej – oczyszczania ścieków;

16)

IG

- tereny infrastruktury komunalnej – zaopatrzenie w gaz;

17)

IE

- tereny infrastruktury komunalnej – zaopatrzenia w energię elektryczną;

18)

ZPU

- tereny zieleni publicznej;

19)

ZU

- tereny zieleni urządzonej;

20)

ZI

- tereny zieleni izolacyjnej;

21)

ZC

- tereny cmentarzy;

22)

ZL

- tereny lasów;

23)

ZLp

- tereny dolesień;

24)

R, R1

- tereny upraw rolnych, tereny upraw rolnych chronionych;

25)

WS

- tereny wód otwartych powierzchniowych;

26)

WSp

- teren zbiornika wodnego o funkcji rekreacyjnej;

27)

KDG

- teren drogi publicznej głównej;

28)

KDZ

- teren drogi publicznej zbiorczej;

29)

KDL

- teren drogi publicznej lokalnej;

30)

KDD

- teren drogi publicznej dojazdowej;

31)

KDW

- teren drogi wewnętrznej;

32)

TK

- teren obsługi komunikacji.

§ 5. 

Zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych na rysunku planu są ponadto oznaczone:

1) z mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

- tereny i obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) z mocy przepisów dotyczących określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze:

- granice strefy sanitarnej od cmentarza.

§ 6. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania ustala się ochronę następujących terenów:

1) strefa ochrony konserwatorskiej „B” – zachowanych elementów zabytkowych;

2) strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej „OW” – obserwacji archeologicznej;

3) lokalny system ochrony wartości przyrodniczych.

§ 7. 

1. Integralną częścią planu jest:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały (rysunki nr od 1 do 6);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych sposobach zagospodarowania;

3) symbole literowe i cyfrowe, określające przeznaczenie terenu;

4) granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW”;

5) granica strefy ochrony konserwatorskiej „B1” i „B2”;

6) granica lokalnego systemu ochrony wartości przyrodniczych.

Rozdział 2.

Przepisy obowiązujące w granicach terenu objętego planem

§ 8. 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

1. Tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele zgodne z ich przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w Rozdziale 4 oraz zasadami określonymi w dalszych przepisach planu.

2. Przeznaczenie dopuszczalne nie może zaistnieć jako docelowo samodzielne i nie może stanowić więcej niż 40% zagospodarowania terenu.

3. Każdorazowo w ramach terenu mogą być lokalizowane: wewnętrzna droga komunikacyjna, niezbędne dla obsługi danego terenu miejsca postojowe i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i urządzona o ile ich lokalizacja nie jest wykluczona w przepisach szczegółowych planu.

4. Określone w przepisach szczegółowych wskaźniki określające maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego należy odnosić do terenu działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi dla danego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

§ 9. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą się do lokalizacji nowych obiektów budowlanych, jak również wszelkiego rodzaju rozbudów, nadbudów i remontów elewacji oraz remontów lub wymiany ogrodzenia, elementów reklamowych i obiektów małej architektury.

2. Zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń na działce nie mogą naruszać:

1) praw właścicieli, użytkowników i administratorów terenów sąsiednich;

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

3) standardów jakości środowiska określonych przepisami ochrony środowiska;

4) obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych.

3. Lokalizacja zabudowy na działce musi być zgodna z określonymi w Dziale II parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla poszczególnych terenów.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej, w sposób zapewniający optymalne nasłonecznienie działki i ograniczenie zacienienia sąsiedniej nieruchomości.

5. Teren pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą można wykorzystać jedynie pod lokalizację:

1) utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na śmieci;

2) miejsc postojowych;

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) zieleni urządzonej.

6. Budynki warsztatów wytwórczych i rzemieślniczych na terenach, na których ustalenia planu dopuszczają takie zagospodarowanie oraz budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy lokalizować w drugiej linii zabudowy, za budynkami mieszkalnymi lub usługowymi, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej.

7. Dla terenów objętych planem określa się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) realizacja elewacji budynków w tynkach o jasnych kolorach lub w naturalnych materiałach budowlanych jak kamień, cegła;

2) kolorystyka połaci dachowych: odcienie czerwieni i brązu;

3) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha falista, plastikowe wykładziny elewacyjne z wyjątkiem budynków związanych z działalnością produkcyjną, magazynową i składową;

4) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) zakaz stosowania dachów o przesuniętych połaciach dachowych w linii kalenicy.

8. Dla terenów objętych planem określa się następujące zasady kształtowania elementów reklamowych typu szyldy, reklamy, tablice informacyjne:

1) zakaz realizacji reklam wielkopowierzchniowych typu billboard, jeśli ustalenia Rozdziału 4 nie stanowią inaczej;

2) zakaz wykonywania napisów bezpośrednio na dachach, ścianach budynków oraz ogrodzeniach;

3) zakaz umieszczania szyldów i elementów reklamowych na ścianach budynków mieszkalnych powyżej wysokości pierwszej kondygnacji oraz na połaci dachowej;

4) zakaz wykorzystania obiektów małej architektury w celu łączenia ich w jeden element z jakimkolwiek nośnikiem elementów reklamowych;

5) ogranicza się powierzchnię elementów reklamowych, rozumianych jako całość, do 3,0 m2.

§ 10. 

Zasady ochrony środowiska

1. W granicach terenu objętego planem obowiązuje zakaz:

1) lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska i rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, poza terenami wyznaczonymi w planie, dla których zasady zagospodarowania określają przepisy szczegółowe oraz z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) likwidacji i naruszania istniejącego starodrzewu (z wyjątkiem cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych).

2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:

1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych;

2) wykorzystanie mas ziemi, przemieszczonych w trakcie budowy, w pierwszej kolejności do celów niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.

3. Gospodarkę odpadami, w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska:

1) zakaz składowania odpadów na terenie objętym planem;

2) postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

3) w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych i szkodliwych, istnieje obowiązek selektywnego ich gromadzenia i przechowywania, a następnie przekazywania odpowiednim odbiorcom.

4. Nakazuje się, aby działalność usługowa, wytwórcza lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym oraz na zasadach określonych ustaleniami planu, nie stwarzała uciążliwości, w szczególności w postaci:

1) przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska;

2) przekraczania obowiązujących norm wytwarzania hałasu i wibracji oraz drażniących woni lub światła o dużym natężeniu;

3) wykorzystania surowców lub materiałów niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie.

5. W granicach terenu objętego planem, w zasięgu strefy sanitarnej od cmentarza obowiązują ustalenia:

1) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z produkcją i przechowywaniem artykułów żywnościowych;

2) postępowanie z odpadami powinno być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

3) zakaz lokalizacji ujęć wód podziemnych dla celów pitnych i gospodarczych.

§ 11. 

Zasady ochrony przyrody

1. W granicach obszaru objętego planem, nie występują tereny chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania wyznacza się lokalny system ochrony wartości przyrodniczych, którego zasięg został określony na rysunku planu, a w granicach którego obowiązują następujące ustalenia:

1) zachowanie terenu w stanie naturalnym i obecnym sposobie użytkowania;

2) zakaz eksploatacji kopalin pospolitych;

3) zakaz zalesiania terenu;

4) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych;

5) zakaz wprowadzania urządzeń melioracyjnych.

§ 12. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
W granicach obszaru objętego planem określa się zasady ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego.

1) W odniesieniu do kościoła p. w. Św. Mikołaja w Wilkowiecku, z XVIII w. (pozostała kaplica – dawne prezbiterium), przebudowanego w 1931 r., wpisanego do rejestru zbytków pod numerem rej. A-67/78 obowiązują następujące ustalenia:

a) obowiązek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej

b) wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektu objętego ochroną możliwe są po dopełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych:

- o ochronnie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie dotyczącym zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach (uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków),

- Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych (uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

2) W odniesieniu do terenu ochrony reliktów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, w granicach strefy, oznaczonej na rysunku planu symbolem W, obowiązują następujące ustalenia:

a) zakaz wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej bezpośrednio z rewaloryzacją terenu;

b) zakaz wprowadzania zadrzewień;

c) dopuszcza się działania polegające na konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych, ekspozycji w terenie, zaznaczenia ich śladów;

d) dopuszcza się pozostawienie terenów jako otwartych, pełniących funkcje rekreacyjne lub muzealne;

e) dopuszcza się zwykłe, rolnicze użytkowanie gruntu.

3) W odniesieniu do terenu obserwacji archeologicznej, mającej na celu ochronę znajdujących się lub mogących się znajdować nieruchomych zabytków archeologicznych w granicach wyznaczonej strefy, oznaczonej na rysunku planu symbolem OW, obowiązują następujące ustalenia:

a) wszelkie działania inwestycyjne związane z naruszeniem struktury gruntu, w granicach wyznaczonej strefy ochrony, możliwe są po zawiadomieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dopełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych o ochronnie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie dotyczącym zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach;

b) dopuszcza się zwykłe, rolnicze użytkowanie gruntu.

4) W odniesieniu do obiektów wskazanych do wpisania do ewidencji zabytków :

a) w Opatowie:

- Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej,

- Dom nr 43,

- Dom drewniany nr 131;

b) w Iwanowicach Dużych:

- Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej i św. Wojciecha;

c) w Waleńczowie:

- Kościół p.w. Narodzenia NMP;

d) w Wilkowiecku:

- Dom nr 20 obowiązują następujące ustalenia:

a) obowiązek zachowania i konserwacji substancji zabytkowej;

b) możliwość adaptacji (przebudowy) budynków, z zachowaniem charakterystycznych elementów bryły budynku i detalu architektonicznego;

c) wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektu objętego ochroną możliwe są po dopełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych dotyczących Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych (wyrażenie opinii przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków);

d) w wypadku konieczności, spowodowanej udokumentowanym złym stanem technicznym obiektu, dopuszcza się jego rozbiórkę, zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawa budowlanego, mówiących o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych, po wcześniejszym sporządzeniu uproszczonej inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej obiektu.

5) W odniesieniu do terenów wskazanych do wpisania do ewidencji zabytków – w granicach ogrodzenia cmentarza grzebalnego rzymsko-katolickiego w Złochowicach, w granicach strefy ochrony zachowanych elementów zabytkowych, oznaczonej na rysunku planu symbolem B1, obowiązują następujące ustalenia:

a) obowiązek zachowania rozplanowania cmentarza;

b) konserwacja zachowanych elementów zabytkowych nagrobków oraz ogrodzenia;

c) zakaz usuwania starodrzewu za wyjątkiem cięć sanitarnych.

6) W odniesieniu do zachowanych elementów zabytkowej zieleni, oznaczonej na rysunku planu symbolem B2, obowiązują następujące ustalenia:

a) zakaz usuwania starodrzewu (z wyjątkiem cięć sanitarnych);

b) wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektu objętego ochroną i ewentualna lokalizacja nowych obiektów po dopełnieniu procedur określonych w przepisach szczególnych, dotyczących Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych (wyrażenie opinii przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

§ 13. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Do terenów przeznaczonych do realizacji przestrzeni publicznych zalicza się:

1) tereny dróg publicznych;

2) tereny usług publicznych;

3) tereny zieleni publicznej;

4) tereny parkingów ogólnodostępnych, które towarzyszą przeznaczeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu w obszarze przestrzeni publicznej.

2. W granicach terenów przestrzeni publicznej, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, obowiązuje:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;

2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2;

3) możliwość lokalizowania elementów małej architektury jeśli nie narusza to przepisów szczegółowych planu;

4) nakaz dostosowania przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

§ 14. 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach terenu objętego planem dopuszcza się możliwość podziału nieruchomości:

1) na granicy przeznaczenia terenu, zgodnie z liniami rozgraniczającymi te tereny;

2) w celu wydzielenia działki budowlanej zgodnie z:

a) zasadami podziału określonymi dla poszczególnych funkcji terenu,

b) przepisem dostępności działki do drogi publicznej.

2. W granicach terenu określonego liniami rozgraniczającymi niedopuszczalne są dodatkowe podziały działek istniejących, które nie gwarantują samodzielnej realizacji ustaleń planu, określonych dla danego terenu, oprócz podziałów określonych w ustaleniach szczegółowych.

3. Dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy parametry działki istniejącej uniemożliwiają jej wykorzystanie zgodnie z ustaleniami planu określonymi dla danego terenu.

4. Powstałe w wyniku podziału działki, zarówno zabudowane jak i przeznaczone pod zainwestowanie, muszą spełniać wymogi dotyczące wskaźników zabudowy i terenów biologicznie czynnych, określonych w przepisach szczegółowych.

§ 15. 

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

1. W granicach terenu objętego planem obsługa komunikacyjna odbywać się będzie drogami publicznymi:

1) drogą krajową nr 43 o klasie G-główna, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG o parametrach określonych w przepisach szczegółowych;

2) drogami powiatowymi o klasie Z-zbiorcze, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDZ o parametrach określonych w przepisach szczegółowych;

3) drogami gminnymi, o klasie L-lokalne, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL o parametrach określonych w przepisach szczegółowych;

4) drogami gminnymi, o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD o parametrach określonych w przepisach szczegółowych.

2. W celu uzupełnienia systemu komunikacji oraz obsługi istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, na terenie objętym planem wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

§ 16. 

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne:

1) przebiegi projektowanych sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej może być realizowana zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz ustaleniami przepisów szczególnych;

2) zaleca się realizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji;

3) możliwość realizacji innych niż wymienione w ust. 2 – 8 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu.

2. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia w wodę :

1) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z ujęcia wód podziemnych w Opatowie, Wilkowiecku i Waleńczowie oznaczonych na rysunku planu;

2) priorytet rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w celu obsługi wszystkich obszarów wyznaczonych pod realizację inwestycji;

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się realizację własnego ujęcia na działce budowlanej w trybie zgodnym z przepisami szczególnymi.

3. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych :

1) zachowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej;

2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, docelowo obsługa wszystkich obszarów wyznaczonych pod realizację inwestycji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Złochowice, oraz docelowo również do projektowanej w miejscowości Opatów;

3) do czasu realizacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków i wywóz ich do oczyszczalni ścieków;

4) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

5) po realizacji kolektorów i rozbudowie sieci kanalizacyjnej obowiązuje nakaz włączenia instalacji sanitarnych poszczególnych obiektów budowlanych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące odprowadzania wód opadowych :

1) zachowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;

2) realizacja obsługi z istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

3) odprowadzenie wód deszczowych z terenu objętego planem winno być zgodne z przepisami szczególnymi dotyczącymi gospodarki wodnej, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną :

1) zasilanie gminy w energię elektryczną odbywa się ze stacji transformatorowo-rozdzieczej 30/15 kV zlokalizowanej w miejscowości Waleńczów, zapatrywanej z istniejącej linii napowietrznej 30 kV relacji Kłobuck – Waleńczów;

2) możliwość zachowania i modernizacji istniejących linii wysokiego napięcia;

3) możliwość zachowania i modernizacji istniejących linii średniego napięcia oraz istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV;

4) możliwość rozbudowy istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowa nowych stacji transformatorowych 15/04 kV w celu przyłączenia nowych odbiorców, jeśli nie narusza to innych ustaleń planu;

5) zaleca się prowadzenie sieci niskiego napięcia jako linii kablowych;

6) możliwość przebudowy i zmiany istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia na linie kablowe;

7) dla linii energetycznych wysokiego napięcia ustala się techniczną strefę ochronną:

a) 50,0 m od osi linii 400kV,

b) 15,0 m od osi linii 110kV;

8) dla terenów położonych w zasięgu strefy ustala się możliwość realizacji obiektów budowlanych wyłącznie na zasadach określonych przez zarządcę sieci.

6. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną :

1) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych;

2) zaleca się wykorzystanie dla celów grzewczych czystych nośników energii – stosowanie wysokoenergetycznych, niskosiarkowych paliw o niskiej emisji pyłów, tlenku węgla, sadzy oraz tlenków siarki i azotu.

7. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące sieci teletechnicznych :

1) zachowanie i modernizacja istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

2) możliwość rozbudowy istniejących sieci telekomunikacyjnych w celu przyłączenia nowych abonentów.

8. W granicach terenu objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące sieci gazowej :

1) możliwość budowy sieci gazowych w celu obsługi istniejącej i projektowanej zabudowy, jeśli nie narusza to innych ustaleń planu.

§ 17. 

Zasady tymczasowego zagospodarowania terenów W granicach terenu objętego planem nie określa się sposobu tymczasowego użytkowania terenu. Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

DZIAŁ II.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

Rozdział 1.

Zasady zagospodarowania dla terenów
miejscowość OPATÓW

§ 18. 

RM zabudowa zagrodowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 3RM ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa,

b) działalność gospodarcza związana z zabudową zagrodową oraz chowem i hodowlą inwentarza i drobiu w gospodarstwie rolnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) rzemiosło nieuciążliwe,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania działki:

a) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej,

b) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

c) możliwość lokalizacji nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

d) możliwość lokalizacji budynku gospodarczego i garażu,

e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40%,

g) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy – w nawiązaniu do zabudowy istniejącej,

h) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe;

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze – jedna kondygnacja oraz ewentualne poddasze użytkowe, lecz nie wyższe niż 9,0 m;

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych – 15-30o.

2. Dla terenów 1 – 2RM w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Wprowadza się nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych powierzchniach wyposażonych w szczelne systemy odprowadzania i gromadzenia odcieku.

§ 19. 

MNR zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 22MNR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa zagrodowa – zabudowa mieszkaniowa i działalność gospodarcza związana z zabudową zagrodową oraz chowem i hodowlą drobnego inwentarza i drobiu w gospodarstwie rolnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi podstawowe,

b) rzemiosło nieuciążliwe,

c) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MNR – produkcja nieuciążliwa;

3) zasady podziału działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20 m,

- kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego 90o +/-10o, lub równy istniejącemu, powtarzalnemu kątowi położenia granicy

b) dla zabudowy zagrodowej:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki zagrodowej – 1400 m2,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki zagrodowej – 24 m,

- kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10%, lub równy istniejącemu, powtarzalnemu katowi położenia granic;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

c) możliwość lokalizacji nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

d) możliwość lokalizacji budynku gospodarczego i garażu,

e) powierzchnia zabudowy:

- maksymalnie 30% dla zabudowy jednorodzinnej,

- maksymalnie 40% dla zabudowy zagrodowej,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- 50% powierzchni działki dla zabudowy jednorodzinnej,

- 40% dla zabudowy zagrodowej,

g) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy:

- 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ,

- 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

h) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze – jedna kondygnacja oraz ewentualne poddasze użytkowe, lecz nie wyższe niż 9,0 m,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych – 15-30o.

2. Dla terenów 1 – 12MNR i 15MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Dla terenu 9MNR, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7a, pkt 8.

4. Możliwość lokalizacji usług podstawowych w pierwszej linii zabudowy, jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub dobudowanych do budynku mieszkalnego.

5. Dla zabudowy zagrodowej wprowadza się nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych powierzchniach wyposażonych w szczelne systemy odprowadzania i gromadzenia odcieku.

§ 20. 

ML zabudowa letniskowa
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 10ML ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa rekreacyjna indywidualna;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi zabudowy rekreacyjnej;

3) zasady podziału działek dla zabudowy rekreacyjnej:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 900 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10% lub równy istniejącemu, powtarzalnemu kątowi położenia granicy;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynki rekreacyjne wolnostojące, bez podpiwniczenia,

b) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażu,

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20%,

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 70%,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

f) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce,

g) garaż na działce może być wzniesiony jako budynek wolnostojący, dobudowany lub wbudowany; w każdym przypadku istnieje obowiązek ujednolicenia elewacji garażu i budynku zabudowy rekreacyjnej,

h) zakaz stosowania ogrodzeń z elementów betonowych,

i) ogrodzenia od strony drogi:

- maksymalna wysokość – 1,80 m,

- ewentualny cokół ogrodzenia (murowany lub betonowy) o wysokości maksymalnie 40 cm (preferowane ogrodzenia bez cokołu),

- elementy ogrodzenia muszą być wykonane z drewna,

- elementy ogrodzenia nie mogą być przerywane przez masywne konstrukcje murowane lub betonowe o szerokości większej niż 50 cm,

- zakaz stosowania cokołu w ogrodzeniach pomiędzy działkami i od strony terenów wyznaczonych pod tereny rolne, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, lub tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki rekreacyjne - jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku, licząc od poziomu terenu do kalenicy – 7,5 m,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – jedna kondygnacja lecz nie wyższe niż 4,0 m,

- maksymalna wysokość poziomu parteru – 40 cm, licząc od poziomu terenu,

b) geometria dachu:

- dachy budynków rekreacyjnych spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 35-45o z wysuniętymi okapami minimum 60 cm;

- wszystkie widoczne elementy drewniane jak również elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia powinny być na każdej działce stonowane kolorystycznie w harmonizujących odcieniach jednego koloru,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych: 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych lub garaży z budynkiem rekreacyjnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków rekreacyjnych.

§ 21. 

MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 22MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi podstawowe zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10%;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego,

c) intensywność zabudowy – maksymalnie 0,3,

d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%,

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

- 6 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

g) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

h) garaż na działce może być wzniesiony jako budynek dobudowany do budynku mieszkalnego; w każdym przypadku elewacja garażu i budynku mieszkalnego muszą być zaprojektowane w sposób jednolity,

i) możliwość lokalizacji garażu w linii zabudowy budynku mieszkalnego.

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – jedna kondygnacja,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych, nachylenie połaci dachowych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

2. Dla terenów 1 – 9MN, 11MN, 21 – 22MN w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Dla terenów 10 – 14MN, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7a, pkt 8.

4. Dla terenów 1, 2 i 3MN, obsługiwanych z ulicy 3KDZ – możliwość lokalizacji usług podstawowych w pierwszej linii zabudowy, jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub dobudowanych do budynku mieszkalnego.

§ 22. 

MNU zabudowa mieszkaniowa z usługami

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 4MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi podstawowe,

istniejąca zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) rzemiosło nieuciążliwe,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10% lub równy istniejącemu, powtarzalnemu kątowi położenia granicy;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej, dobudowane do budynku mieszkalnego lub jako obiekt wolnostojący w pierwszej linii zabudowy,

c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej – możliwość rozbudowy i modernizacji,

d) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

e) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

f) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu w drugiej linii zabudowy,

g) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%,

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

i) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu lub gdy rysunek jej nie określa w nawiązaniu do istniejącej zabudowy:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

j) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową lub rzemieślniczą należy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe w zależności od charakteru prowadzonej działalności;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne i usługowe – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze – nieuciążliwe rzemiosło i garaże – jedna kondygnacja nadziemna,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych i usługowych spadziste, o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

2. Dla terenu 1 – 4MNU, w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

§ 23. 

UMN zabudowa usługowo - mieszkaniowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 3UMN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek – zakaz dalszego rozdrobnienia podziałów własnościowych;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) lokalizacja zabudowy usługowej, usług administracji, handlu, oświaty, kultury, zdrowia, gastronomii i innych usług nieprodukcyjnych,

b) lokalizacja usług podstawowych jako budynku w pierwszej linii zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako zlokalizowanej w budynku usługowym lub dobudowanej do budynku usługowego lub lokalizowanej w drugiej linii zabudowy,

e) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

f) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażu w drugiej linii zabudowy,

g) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%,

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 15%,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem 2KDZ,

- 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

j) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej - nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności lecz nie mniej niż cztery miejsca postojowe,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową należy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe zgodnie z jej specyfiką;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- maksymalnie dwie kondygnacje nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – jedna kondygnacja,

b) geometria dachu:

- dachy budynków usługowych i mieszkalnych spadziste o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych 15-30o.

2. Dla terenów 3UMN, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7a, pkt 8.

§ 24. 

UPO usługi publiczne oświaty

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 2UPO ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne oświaty;
1UPO usługi oświaty – szkoła podstawowa, gimnazjum,
2UPO usługi oświaty – szkoła podstawowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingów oraz zieleni urządzonej,

b) możliwość lokalizacji terenów rekreacji i sportu (boisk, placów zabaw itp.);

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) możliwość zachowania istniejącej zabudowy, możliwość remontów i rozbudowy,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego min 20%,

d) program parkingowy – zgodnie ze specyfiką usług;

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

b) geometria dachu:

- dachy budynków spadziste o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o.

2. Dla terenu 1 – 2UPO, w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

§ 25. 

U usługi podstawowe

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 10U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi podstawowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji w tym parkingów i dróg wewnętrznych,

b) zieleń urządzona,

c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 5U, 6U, 7U – produkcja nieuciążliwa;

3) zasady podziału działek:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki wyznaczonej dla lokalizacji usług – 1200 m2,

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki – 25 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego – 90o +/-10%;

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja zabudowy usługowej, usług administracji, handlu, oświaty, kultury, zdrowia, gastronomii i innych usług nieprodukcyjnych,

b) budynki wolnostojące,

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%,

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

f) dopuszcza się lokalizację na działce parkingów ogólnodostępnych na maks. 16 miejsc postojowych,

g) nawierzchnia parkingów ulepszona, przepuszczalna,

h) nasadzenia zieleni wysokiej liściastej, gatunki preferowane: dąb, lipa, klon, jesion, wiąz,

i) przy projekcie zagospodarowania działki wymagany projekt zieleni;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość nowej zabudowy:

- maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

b) geometria dachu:

- dachy budynków spadziste o nachyleniu połaci dachowych 30-45o.

2. Dla terenu 1 – 8U, w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

3. Dla terenów 7 – 8U, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7a, pkt 8.

§ 26. 

US usługi turystyki
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki, sportu i rekreacji :

a) ośrodki wypoczynku zbiorowego typu hotel, dom wypoczynkowy, pensjonat, domki kempingowe,

b) boiska i urządzenia sportu i rekreacji,

c) wypożyczalnie sprzętu sportowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i parkingi,

b) zieleń urządzona,

c) usługi podstawowe typu handel, gastronomia itp.;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

d) program parkingowy – zgodnie ze specyfiką usług,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z elementów betonowych;

4) zasady kształtowania zabudowy rekreacji zbiorowej (typu hotel, pensjonat, dom wypoczynkowy, zabudowa usługowa):

a) wysokość zabudowy:

- maksymalnie dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 12,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

b) geometria dachu:

- dachy budynków spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o;

5) możliwość lokalizowania zespołów domków kempingowych:

a) wysokość zabudowy:

- maksymalnie jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 6,5 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

b) geometria dachu:

- dachy budynków spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o.

§ 27. 

UK obiekty kultu religijnego

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UK, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów kultu religijnego;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących obiektów,

c) zakaz lokalizowania nowych obiektów kubaturowych,

d) zagospodarowanie terenu wokół obiektu sakralnego komponowaną zielenią.

2. Dla obiektów zabytkowych, położonych w granicach terenu 1UK obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 4.

3. Dla terenu 1UK, w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

§ 28. 

P przemysł

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – przemysł niepowodujący pogorszenia stanu środowiska;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty administracyjno-socjalne dla obsługi przemysłu i usług rzemiosła,

b) usługi,

c) magazyny i składy,

d) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym drogi wewnętrzne i miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska,

b) budynki wolnostojące,

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%,

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 5000 m2,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 25 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

g) nakazuje się nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia działki z rodzimych gatunków drzew liściastych lub iglastych,

h) ograniczenie ewentualnego szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu zakładu, do którego jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny,

i) zapewnienie miejsc postojowych i placów manewrowych na własnej działce również dla samochodów ciężarowych;

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynku – 12,0 m,

b) geometria dachu – w zależności od specyfiki działalności.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1P wprowadza się zakaz składowania odpadów i lokalizacji magazynów, w których sposób magazynowania substancji może niekorzystnie oddziaływać na środowisko i umożliwiać wypłukiwanie substancji chemicznych do gleby.

§ 29. 

IW teren infrastruktury komunalnej
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury komunalnej zaopatrzenie w wodę – ujęcie wód podziemnych;

2) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia ustanowiona jest w granicach ogrodzenia ujęcia,

b) strefa ochrony pośredniej nie jest ustanowiona,

c) adaptacja istniejących obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, możliwość remontów rozbudowy i modernizacji,

d) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń potrzebnych do obsługi sieci wodociągowej.

§ 30. 

IK teren infrastruktury komunalnej

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IK ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury komunalnej – oczyszczalnia ścieków;

2) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń potrzebnych do obsługi gospodarki ściekowej.

2. Dla terenu 1IK, w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

§ 31. 

IE teren infrastruktury
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2IE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury zaopatrzenie w energię elektryczną – stacja transformatorowa 15/04 kV;

2) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) adaptacja istniejących obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, możliwość remontów rozbudowy i modernizacji,

b) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń potrzebnych do obsługi sieci elektroenergetycznej.

§ 32. 

ZPU zieleń publiczna urządzona
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-2ZPU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń publiczna urządzona, rekreacyjna – obszar przestrzeni publicznej;

2) możliwość lokalizowania plaż, miejsc wypoczynku i rekreacji.

3) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja plaż, miejsc wypoczynku, ciągów pieszych, obiektów małej architektury i niekubaturowych urządzeń sportowych typu boiska miejsca zabaw,

b) teren należy zagospodarować jako ogólnodostępny – zakaz grodzenia terenu,

c) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZPU,

d) nowe nasadzenia z rodzimych gatunków drzew liściastych, gatunki preferowane – dąb, lipa, klon, jesion, wiąz,

e) zakaz wycinki starodrzewu za wyjątkiem cięć sanitarnych,

f) teren zagospodarowany zielenią powinien stanowić min. 70% terenu 1ZPU.

§ 33. 

ZU zieleń urządzona

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 5ZU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania:

a) lokalizacja ciągów pieszych i obiektów małej architektury,

b) nowe nasadzenia z rodzimych gatunków drzew i krzewów.

2. Możliwość lokalizacji miejsc postojowych na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

3. Dla terenów 2 – 6ZU, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7a, pkt 8.

§ 34. 

ZI zieleń izolacyjna
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 2ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń izolacyjna;

2) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych;

3) nowe nasadzenia zieleni z rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych, preferowane gatunki drzew: dąb, lipa, klon, jesion, wiąz;

4) teren należy zagospodarować jako ogólnodostępny – zakaz grodzenia terenu.

§ 35. 

ZL lasy
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

3) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych oraz grodzenia działek.

§ 36. 

ZLp projektowane dolesienia
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren projektowanych dolesień;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;

3) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych oraz grodzenia działek;

4) do czasu realizacji dolesień teren może być użytkowana w dotychczasowy sposób.

§ 37. 

R tereny upraw rolnych
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren upraw rolnych, w tym tereny użytków zielonych, cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych;

2) zasady zagospodarowania i użytkowania:

a) zachowanie istniejącego sposobu użytkowania z możliwością przekształceń dla potrzeb ogrodnictwa i sadownictwa,

b) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych, służących wyłącznie produkcji rolniczej o maksymalnej wysokości 6,0 m,

c) zachowanie istniejących i możliwość lokalizowania nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

e) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 70% powierzchni działki,

g) nakaz zachowania i ochrony zadrzewień śródpolnych.

§ 38. 

WS wody powierzchniowe
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe – zbiornik zlokalizowany na cieku wodnym;

2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami szczególnymi Prawa wodnego oraz zgodnie z zasadami określonymi przez zarządcę cieku.

§ 39. 

WSp zbiornik wodny
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WSp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zbiornik wodny o funkcji rekreacyjnej;

2) teren rezerwy pod lokalizację zbiornika – dokładny przebieg linii brzegowej określone zostanie w następnym etapie inwestycyjnym;

3) zasady zagospodarowania i użytkowania zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 40. 

KDG droga publiczna
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDG ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi krajowej klasy „G”- głównej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 - 25,0 m,

b) przekrój jezdni 1x2,

c) w centrum miejscowości, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obowiązek realizacji obustronnego chodnika (ciągu pieszego),

d) możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających drogę.

§ 41. 

KDZ droga publiczna
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 4KDZ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren ulicy publicznej klasy „Z”- zbiorczej w ciągu drogi powiatowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 – 20,0 m,

b) przekrój jezdni 1x2,

c) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ, 2KDZ w centrum miejscowości, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej i usługowej, obowiązek realizacji obustronnego chodnika (ciągu pieszego).

§ 42. 

KDD droga publiczna
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren ulicy publicznej klasy „D”- dojazdowej w ciągu drogi gminnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

3) zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 10,0 m,

b) w kompleksach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązek realizacji obustronnego chodnika (ciągu pieszego).

§ 43. 

TK obsługi komunikacji
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 2TK ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren parkingów, obszar przestrzeni publicznej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona,

b) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania:

a) możliwość lokalizowania dróg wewnętrznych,

b) preferowana nawierzchnia miejsc postojowych – elementy perforowane wypełnione trawą,

c) preferowana nawierzchnia dróg manewrowych – kostka brukowa,

d) zaleca się uszczelnienie podbudowy parkingu folią i odprowadzenia wód deszczowych do separatora,

e) możliwość nasadzeń zieleni wysokiej, gatunki preferowane – dąb, lipa, klon, jesion, wiąz.

Rozdział 2.

Zasady zagospodarowania dla terenów
miejscowość WALEŃCZÓW

§ 44. 

RM zabudowa zagrodowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 27RM ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa;

b) działalność gospodarcza związana z zabudową zagrodową oraz chowem i hodowlą inwentarza i drobiu w gospodarstwie rolnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) rzemiosło nieuciążliwe,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania działki:

a) lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej,

b) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej,

c) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

d) możliwość lokalizacji nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

e) możliwość lokalizacji budynku gospodarczego i garażu,

f) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40%,

h) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy:

- 25,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 5,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD, lub w nawiązaniu do zabudowy istniejącej,

i) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe;

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze – jedna kondygnacja oraz ewentualne poddasze użytkowe, lecz nie wyższe niż 9,0 m,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych: 15-30o.

2. Dla terenów 7 – 12RM, 15 – 16RM, 20 – 23RM, 25RM, 27RM w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Wprowadza się nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych powierzchniach wyposażonych w szczelne systemy odprowadzania i gromadzenia odcieku.

§ 45. 

MNR zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 18MNR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa jednorodzinna,

b) zabudowa zagrodowa – zabudowa mieszkaniowa i działalność gospodarcza związana z zabudową zagrodową oraz chowem i hodowlą drobnego inwentarza i drobiu w gospodarstwie rolnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi podstawowe,

b) rzemiosło nieuciążliwe,

c) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej – 20 m,

- kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego 90o +/-10o, lub równy istniejącemu, powtarzalnemu kątowi położenia granicy,

b) dla zabudowy zagrodowej:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki zagrodowej – 1400 m2,

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki zagrodowej – 24 m,

- kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10%, lub równy istniejącemu, powtarzalnemu katowi położenia granicy;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

c) możliwość lokalizacji nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

d) możliwość lokalizacji budynku gospodarczego i garażu,

e) powierzchnia zabudowy:

- maksymalnie 30% dla zabudowy jednorodzinnej,

- maksymalnie 40% dla zabudowy zagrodowej,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

- 50% powierzchni działki dla zabudowy jednorodzinnej,

- 40% dla zabudowy zagrodowej,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

- lub w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy w najbliższym sąsiedztwie,

h) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne - jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m, licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze – jedna kondygnacja oraz ewentualne poddasze użytkowe, lecz nie wyższe niż 9,0 m,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych: 15-30o.

2. Dla terenów 1MNR, 4 – 5MNR, 7,9,10MNR, 12 – 15MNR, 18MNR w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Dla terenów 7MNR, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7b, pkt 8.

4. Możliwość lokalizacji usług podstawowych w pierwszej linii zabudowy, jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub dobudowanych do budynku mieszkalnego.

5. Dla zabudowy zagrodowej wprowadza się nakaz przechowywania obornika na uszczelnionych powierzchniach wyposażonych w szczelne systemy odprowadzania i gromadzenia odcieku.

§ 46. 

MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 51MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi podstawowe zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10%;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego,

c) intensywność zabudowy – maksymalnie 0,3,

d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30%,

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki,

f) nieprzekraczalna linia nowej zabudowy:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

g) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce – nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

h) garaż na działce może być wzniesiony jako budynek dobudowany do budynku mieszkalnego; w każdym przypadku elewacja garażu i budynku mieszkalnego muszą być zaprojektowane w sposób jednolity,

i) możliwość lokalizacji garażu w linii zabudowy budynku mieszkalnego;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – jedna kondygnacja,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych spadziste o nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych, nachylenie połaci dachowych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

2. Dla terenów 23 – 27MN, 36 – 46MN w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12, ust. 1, pkt 3.

3. Dla terenów 15MN, 17MN, 20 – 22MN, w granicach technicznej strefy ochronnej, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 16, ust. 5, pkt 7b, pkt 8.

4. Dla terenów 6MN, obsługiwanych z ulicy 1KDL – możliwość lokalizacji usług podstawowych w pierwszej linii zabudowy, jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej lub dobudowanych do budynku mieszkalnego.

5. Dla terenu 3MN dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 dla działek położonych pomiędzy ulicami Słowackiego i Mickiewicza.

§ 47. 

MNU zabudowa mieszkaniowa z usługami

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 6MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi podstawowe,

b) rzemiosło nieuciążliwe,

c) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady podziału działek:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 20 m,

c) kąt położenia granicy nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego: 90o +/-10%;

4) zasady zagospodarowania działki:

a) budynek mieszkalny wolnostojący,

b) dopuszcza się lokalizację usług podstawowych jako zlokalizowanych w parterze zabudowy mieszkaniowej, dobudowane do budynku mieszkalnego lub jako obiekt wolnostojący w pierwszej linii zabudowy,

c) możliwość zachowania istniejących usług i rzemiosła nieuciążliwego,

d) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

e) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu w drugiej linii zabudowy,

f) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL,

- 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

i) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową lub rzemieślniczą należy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe w zależności od charakteru prowadzonej działalności;

5) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne i usługowe – jedna kondygnacja nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 10,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze i usługowe – nieuciążliwe rzemiosło i garaże – jedna kondygnacja nadziemna,

b) geometria dachu:

- dachy budynków mieszkalnych i usługowych spadziste, o jednakowym nachyleniu połaci dachowych 30-45o,

- dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących w przypadku dachów stromych 15-30o,

- w przypadku łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, należy stosować kąty nachylenia połaci dachowych jak dla budynków mieszkalnych.

2. Dla terenu 2 - 4MNU w granicach strefy konserwatorskiej OW, określonej na rysunku planu, obowiązuje zapis § 12 ust. 1, pkt 3.

§ 48. 

UMN zabudowa usługowo - mieszkaniowa

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 – 3UMN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji w tym miejsca postojowe;

3) zasady zagospodarowania działki:

a) lokalizacja zabudowy usługowej, usług administracji, handlu, oświaty, kultury, zdrowia, gastronomii i innych usług nieprodukcyjnych,

b) lokalizacja usług podstawowych jako budynku w pierwszej linii zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako zlokalizowanej w budynku usługowym lub dobudowanej do budynku usługowego lub lokalizowanej w drugiej linii zabudowy,

e) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwego rzemiosła w drugiej linii zabudowy,

f) dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego i garażu w drugiej linii zabudowy,

g) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50%,

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 15%,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu:

- 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,

- 8 m od linii rozgraniczającej drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL,

- 6 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD,

j) zapewnienie miejsc postojowych na własnej działce:

- dla obsługi funkcji mieszkaniowej – nie mniej niż dwa miejsca postojowe,

- dla obsługi funkcji usługowej należy ustalić indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności lecz nie mniej niż cztery miejsca postojowe,

- dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością usługową należy zapewnić dodatkowe miejsca postojowe zgodnie z jej specyfiką;

4) zasady kształtowania nowej zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

- maksymalnie dwie kondygnacje nadziemna oraz poddasze użytkowe,

- maksymalna wysokość budynku – 12,5 m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – jedna kondygnacja,

b) geometria dachu: