UCHWAŁA NR 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t. Dz.U.z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (J. t. Dz.U.Nr 136 z 2006 r. poz. 969 z póź. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 , poz.1682 z póź.zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy :

1. Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiącego załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowiące załączniki Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Opatowie z dnia 5 grudnia 2003 roku Nr 62/XII/2003 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z późniejszą zmianą .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 60/XVIII/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 grudnia 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Zalacznik6.pdf