UCHWAŁA NR 65/XIX/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 57, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

20.082.324,00 zł,

 

z tego:

 

 

a/ bieżące w kwocie

15.211.222,00 zł,

 

b/ majątkowe w kwocie

4.871.102,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

20.329.021,21 zł,

 

z tego:

 

 

a/ bieżące w kwocie

14.628.494,21 zł,

 

b/ majątkowe w kwocie

5.700.527,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3.

Powstały deficyt w wysokości
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

246.697,21 zł,

§ 2. 

1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie
z następujących tytułów:                   

1.355.230,00 zł,

 

a/ zaciągniętej pożyczki w kwocie

750.000,00 zł,

 

b/ nadwyżki budżetowej za rok 2011 w kwocie

605.230,00 zł.

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

1.108.532,79 zł,

 

w tym :

 

 

- z tytułu zaciągniętych pożyczek

971.325,00 zł.

 

- z tytułu zaciągniętego kredytu

137.207,79 zł.

§ 3. 

1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

129.000,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

37.000,00 zł.

§ 4. 

 

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

        8.468.770,00 zł.

§ 5. 

 

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.896.663,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

 

§ 6. 

 

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

9.300,00 zł.

§ 7. 

 

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie /zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

 

 

- przychody w kwocie

613.450,00 zł,

 

- koszty w kwocie

593.450,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8. 

 

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

 

 

- dochody kwocie

86.000,00 zł,

 

- wydatki w kwocie

86.000,00 zł.

§ 9. 

 

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

968.700,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 10. 

Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. 

Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na spłatę pożyczek i kredytu z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2,

c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w § 12 ust. 1.

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4.771.102

 

Dochody majątkowe

 

4.771.102

 

 

w tym :

 

 

- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego

 

4.771.102

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

136.160

 

Dochody bieżące

 

36.160

 

w tym :

 

 

 

- wpłaty czynszu za wynajem lokali

 

28.000

 

 

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

 

8.160

 

 

Dochody majątkowe

 

100.000

 

w tym:

 

 

 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

100.000

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.700

 

Dochody bieżące

1.700

 

w tym :

 

 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.700

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

36.484

 

Dochody bieżące

 

36.484

 

w tym :

 

 

 

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

30.484

 

 

- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług

 

6.000

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.181

 

Dochody bieżące

 

1.181

 

w tym :

 

 

- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców

 

1.181

 

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.423.796

 

Dochody bieżące

 

4.423.796

 

w tym :

 

 

 

- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

86.000

 

 

- opłata skarbowa

 

18.000

 

 

- opłata adiacencka

 

20.000

 

 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

 

2.426.056

 

 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

 

4.000

 

 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

883.000

 

 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

460.760

 

 

- podatek rolny od osób prawnych

 

4.000

 

 

- podatek rolny od osób fizycznych

 

310.580

 

 

- podatek leśny od osób prawnych

 

1.800

 

 

- podatek leśny od osób fizycznych

 

17.000

 

 

- podatek od środków transportowych

 

72.600

 

 

- podatek od spadków i darowizn

 

10.000

 

 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

 

5.000

 

 

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

 

90.000

 

 

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

 

8.000

 

 

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

 

2.000

 

 

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

 

5.000

 

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.478.770

 

Dochody bieżące

 

8.478.770

 

w tym :

 

 

 

- roczna kwota subwencji ogólnej

 

8.468.770

 

na którą składają się :

 

 

 

część wyrównawcza

 

3.254.540

 

 

część równoważąca

 

94.957

 

 

część oświatowa

 

5.119.273

 

 

- odsetki od lokat terminowych

 

10.000

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

200.300

 

Dochody bieżące

 

200.300

 

w tym :

 

 

 

- wpłaty czynszu za wynajem lokali

 

12.200

 

 

-wpłaty na zakup żywności

 

125.000

 

 

- dopłaty mieszkańców do CO

 

5.000

 

 

- czesne

 

10.000

 

 

- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów

 

35.000

 

 

- darowizny na rzecz szkół

 

13.100

 

852

POMOC SPOŁECZNA

2.022.831

 

Dochody bieżące

 

2.022.831

 

w tym :

 

 

 

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

1.864.998

 

 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy

157.833

 

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.000

 

Dochody bieżące

 

10.000

 

 

w tym :

 

 

 

 

- opłata produktowa

 

1.000

 

 

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

9.000

 

 

 

 

 

R a z e m :

 

20.082.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dochody majątkowe

4.871.102

 

 

 

 

 

 

2.Dochody bieżące

15.211.222

 

 

 

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami

2.054.496

 

 

 

 

 

b/ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.700

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/XIX/2011

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 65/XIX/2011 z dnia 29.12.2011 r. - WYDATKI

Zalacznik2.pdf

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

30 484,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

30 484,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 484,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 181,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 181,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 181,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 864 998,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 862 705,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 862 705,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 293,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 293,00

Razem:

1 896 663,00

Zestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

30 484,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

30 484,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 793,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 744,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

607

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 180,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

160

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 181,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 181,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 181,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 864 998,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 862 705,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 794 051,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 382,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 440,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 787,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

828

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 507,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

110

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 800,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 293,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 293,00

Razem:

1 896 663,00

Plan dochodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

 

Stan środków obrotowych na początek roku

10 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

10 000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

30 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

30 000,00

 

Przychody

613 450,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

489 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

489 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 450,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

124 450,00

 

Koszty

593 450,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

469 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

469 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 450,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

124 450,00

Dotacje przyznane na 2012 rok z budżetu gminypodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.

 

 

 

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

 

36.700

 

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie

157.000

 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

900

90005

Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów

 

 

750.000

926

92605

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

 

25.000

 

 

O g ó ł e m:          968.700 zł
w tym :

157.000

36.700

775.000

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe w zł.

1.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów

2008 - 2013

 

5.650.000,00

w tym :

 

- środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego

4.771.102,00

- środki własne

878.898,00

2.

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

2012

 

15.027,00

w tym :

 

- środki własne

15.027,00

3.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

2012

 

25.500,00

w tym :

 

- środki własne

25.500,00

4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleńczów

2012

 

10.000,00

w tym :

 

- środki własne

10.000,00

R a z e m :

5.700.527,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiegow roku 2012

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota w zł.

600

60016

Brzezinki

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Górnej i ulicy Dolnej z drogą krajową

6.569

600

60016

Iwanowice Duże

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

2.397

801

80101

Iwanowice Duże

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

6.000

 

80101

Iwanowice Duże

Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

1.000

921

92109

Iwanowice Duże

Remont łazienek w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych

12.000

 

 

 

 

 

600

60016

Iwanowice Małe

Wykonanie parkingu przy kaplicy w miejscowości Iwanowice Małe

10.000

 

60016

Iwanowice Małe

Wytyczenie drogi na ulicy Polnej w miejscowości Iwanowice Małe

4.443

 

 

 

 

 

600

60016

Iwanowice -Naboków

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Iwanowicach -Nabokowie

7.040

 

 

 

 

 

754

75412

Opatów

Zorganizowanie placu zabaw na placu przy strażnicy OSP w Opatowie

6.397

801

80101

Opatów

Remont dachu na Szkole Podstawowej w Opatowie

10.000

921

92105

Opatów

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy jednostce OSP w Opatowie

5.000

 

 

 

 

 

10

1010

Waleńczów

Budowa wodociągu w Waleńczowie na ulicy Zakrzewskiej

10.000

600

60016

Waleńczów

Utrzymanie porządku na przystankach PKS i remonty dróg

5.000

801

80101

Waleńczów

Wykonanie zadaszenia w miejscu składowania węgla przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie

2.000

 

80101

Waleńczów

Zakup sprzętu do podlewania boiska przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie

1.500

900

90015

Waleńczów

Instalacja lampy na ulicy Topolowej

500

600

60016

Wilkowiecko

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

1.500

926

92695

Wilkowiecko

Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Wilkowiecku dla celów rekreacyjnych

19.397

 

 

 

 

 

700

70005

Złochowice

Prace remontowe w rejonie rogatki i remizy OSP w Złochowicach

3.397

801

80101

Złochowice

Dofinansowanie prac remontowych przy Szkole Podstawowej w Złochowicach

18.000

 

 

 

 

 

801

80101

Zwierzyniec Pierwszy

Remont dachu Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

13.395

 

 

 

 

 

600

60016

Zwierzyniec Drugi

Remont drogi i odprowadzenie wody w miejscowości Zwierzyniec Drugi

8.537

 

 

 

 

 

 

 

 

R a z e m :

154.072