UCHWAŁA NR 84/XXIV/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym

Na podstawie art.59 ust. 1 i 2 w zw. z art 5c pkt 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym - jednostkę budżetową Gminy Opatów.

§ 2. Uczniom zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, o której mowa w §1, przejmuje Gmina Opatów.

§ 4. Majątek likwidowanej szkoły, o której mowa w §1, pozostaje własnością Gminy Opatów.

§ 5. Dokumentację likwidowanej szkoły, o której mowa w §1, przejmuje Wójt Gminy, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie 1 miesiąca od zakończenia likwidacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zwierzyńcu Pierwszym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny