UCHWAŁA NR 85/XXIV/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów , psychologów i doradców zawodowych.

Na podstawie art. 42 ust 6,7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, zwany dalej „pensum”, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalając następujący wymiar:

- dyrektor szkoły do 8 oddziałów - 10 godzin zniżki,

- dyrektor szkoły do 12 oddziałów - 13 godzin zniżki

- wicedyrektor szkoły - 12 oddziałów i więcej - 9 godzin zniżki

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami §1 ust 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zlecono im zastępstwa. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może obniżyć pensum dla osoby zajmującej stanowisko kierownicze.

§ 2. 

1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie §1 ust 1 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla: pedagoga – 24 godz., psychologa – 24 godz., logopedy – 24 godz.,doradcy zawodowego – 24 - godz.

§ 4. 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół i przedszkola oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg. podanego wzoru: Nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w tym 9 godz. wg pensum 18 godz. i 13 godz. wg pensum 26godz. tj. 9/18 + 13/26 = 1 etat – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 22 godz. tzn., że nauczyciel nie ma godz. ponadwymiarowych. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w tym 10 godz. wg pensum 18 godz. i 5 godz. wg pensum 26 godz. i 12 godz. wg pensum 30 godz. tj. 10/18 + 5/26 +12/30 = 1,15 etatu – jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godz., to z zastosowaniem proporcji etat tego nauczyciela stanowi 23,48 (zaokrąglając do pełnych godzin – 23) co oznacza, że tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 23 godz. i 4 godz. ponadwymiarowe. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w tym 15 godz. wg pensum 18 godz. i 10 godz. wg pensum 26 godz. tj. 15/18 + 10/26 = 1,22 etatu - jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 (zaokrąglając do pełnych godzin – 20) co oznacza, że – tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 20 godz. i 5 godz. ponadwymiarowych.

2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum.

3. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o którym mowa powyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczycieli.

§ 5. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji.

§ 6. Regulacje niniejszej uchwały zostały zaopiniowane przez związki zawodowe.

§ 7. Uchwałe stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny