UCHWAŁA NR 97/XXVIII/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie ul. Kościuszki 1,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku ul. Szkolna 1

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach ul. Wesoła 3,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska 63.

§ 2. 

1. Uchwala się obwody szkolne dla szkół wymienionych w ust.1

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie ul. Kościuszki 1 – miejscowości Opatów, Iwanowice - Naboków, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Iwanowice Małe.

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowiecku ul. Szkolna 1- miejscowość Wilkowiecko,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach ul. Wesoła 3 – miejscowość Złochowice,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19- miejscowość Waleńczów,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska 63 – miejscowość Iwanowice Duże.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 35/IX/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodów dla sześcioletnich szkół podstawowych działających na terenie Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny