UCHWAŁA NR 103/XXX/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz opłat za korzystanie z nich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku art.15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Opatowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

2. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,03 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku.

3. Zmiana stawki opłaty, o której mowa w ust. 2, następuje w trybie art. 16 ust. 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/XXX/2012

Rady Gminy Opatów 

z dnia 25 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów, które stanowią własność Gminy lub są przez nią zarządzane mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy wykonujący przewozy osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Ustala się następujące warunki i zasady korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych:

1. Gmina Opatów wydaje uzgodnienia na korzystanie z przystanków w formie pisemnej.

2. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika należy dołączyć:

1) Proponowany rozkład jazdy, uwzgledniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość miedzy przystankami.

2) Wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw.

3) Mapę sytuacyjną z oznaczoną linia komunikacyjną i przystankami.

3. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa uchwała Rady Gminy Opatów.

4. Przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.

5. Umowa określa w szczególności:

1) Ilość zatrzymań środka transportu na przystankach.

2) Wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.

3) Harmonogram płatności.

4) Termin płatności.

6. Z przystanków należy korzystać w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

7. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach przelotowych możliwe jest wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów oraz inkasowania należności, bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

8. Zatrzymywanie na przystankach powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

9. Operator publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia na przystankach aktualnego rozkładu jazdy. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów lub reklam musi być uzgodnione z Gminą Opatów.

10. Gmina Opatów zastrzega sobie prawo likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

§ 3. Gmina Opatów może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1. Wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków poprzez umożliwienie lub utrudnienie w znaczny sposób korzystania z przystanków przez wszystkich dotychczas uprawnionych operatorów i przewoźników.

2. Wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez np. blokowanie wjazdu do zatoki lub długotrwałe zajecie pasa drogowego.

3. Przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni wcześniej przewoźnicy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  103/XXX/2012r

Rady Gminy Opatów 

z dnia 25 września 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW W GMINIE OPATÓW


LP.


MIEJSCOWOŚĆ/
SOŁECTWO


NAZWA DROGI/
NAZWA ULICY


NAZWA
PRZYSTANKU


UWAGI/OPIS

1.

Opatów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)

Opatów I

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)
Zatoka przystankowa

2.

Opatów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)

Opatów II

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)
Zatoka przystankowa

3.

Opatów

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Opatów Centrum)

Opatów III

Wiata przystankowa (metalowa)

4.

Opatów

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Klepaczka (kierunek Złochowice)

Opatów IV

Oznakowanie pionowe D-15

5.

Opatów

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Duże)

Opatów V

Oznakowanie pionowe D-15

6.

Opatów

Droga powiatowa nr 2039S – ulica Kuźniczka (kierunek Złochowice)

Opatów VI

Oznakowanie pionowe D-15

7.

Opatów

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)

Opatów VII

Oznakowanie pionowe D-15

8.

Opatów

Droga powiatowa nr 2015S– ulic Kościuszki (kierunek Częstochowa, kierunek Krzepice, kierunek Złochowice)

Opatów VIII

Oznakowanie pionowe D-15

9.

Opatów

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Iwanowice Duże)

Opatów IX

Oznakowanie pionowe D-15

10.

Opatów

Droga powiatowa nr 2015S – ulic Kościuszki (kierunek Opatów Centrum)

Opatów X

Oznakowanie pionowe D-15

11.

Opatów

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Opatów Centrum)

Opatów XI

Oznakowanie pionowe D-15

12.

Opatów

Droga powiatowa nr 2018S – ulica Szkolna (kierunek Wilkowiecko)

Opatów XII

Oznakowanie pionowe D-15

13.

Iwanowice Małe

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)

Iwanowice Małe I

Wiata przystankowa (metalowa)
Zatoka przystankowa

14.

Iwanowice Małe

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)

Iwanowice Małe II

Wiata przystankowa (metalowa)
Zatoka przystankowa

15.

Iwanowice Małe

Droga gminna nr 664 013S – ul. Długa (kierunek Opatów)

Iwanowice Małe III

Wiata przystankowa (metalowa)

16.

Iwanowice Małe

Droga gminna nr 664 013S – ul. Długa (kierunek Zwierzyniec I)

Iwanowice Małe IV

Oznakowanie pionowe D-15

17.

Iwanowice Małe

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Zwierzyniec I, kierunek Opatów, kierunek Krzepice)

Iwanowice Małe V

Wiata przystankowa (metalowa)

18.

Iwanowice Małe

Droga powiatowa nr 2076S (kierunek Iwanowice Duże)

Iwanowice Małe VI

Oznakowanie pionowe D-15

19.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)

Wilkowiecko I

Oznakowanie pionowe D-15

20.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Wilkowiecko Centrum)

Wilkowiecko II

Oznakowanie pionowe D-15

21.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Opatów)

Wilkowiecko III

Oznakowanie pionowe D-15

22.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki, kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)

Wilkowiecko IV

Oznakowanie pionowe D-15

23.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2018S – ul. Chodakowskiego (kierunek Brzezinki)

Wilkowiecko V

Wiata przystankowa (betonowa)

24.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z Wilkowiecka (kierunek Rębielice Królewskie, kierunek Opatów, kierunek Brzezinki)

Wilkowiecko VI

Oznakowanie pionowe D-15

25.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2021S – ul. Mikołaja z Wilkowiecka (kierunek Mokra, kierunek Kłobuck)

Wilkowiecko VII

Wiata przystankowa (metalowa)

26.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Kłobuck)

Wilkowiecko VIII

Oznakowanie pionowe D-15

27.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2020S – ul. Długosza (kierunek Wilkowiecko Centrum)

Wilkowiecko IX

Oznakowanie pionowe D-15

28.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Rębielice Królewskie)

Wilkowiecko X

Oznakowanie pionowe D-15

29.

Wilkowiecko

Droga powiatowa nr 2016S – ul. 3-go Maja (kierunek Wilkowiecko Centrum)

Wilkowiecko XI

Wiata przystankowa (metalowa)

30.

Brzezinki

Droga krajowa nr 43 (kierunek Częstochowa)

Brzezinki I

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)
Zatoka przystankowa

31.

Brzezinki

Droga krajowa nr 43 (kierunek Krzepice)

Brzezinki II

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)
Zatoka przystankowa

32.

Waleńczów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)

Waleńczów IV

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, poliwęglan)
Zatoka przystankowa

33.

Waleńczów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)

Waleńczów III

Zatoka przystankowa

34.

Waleńczów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Częstochowa)

Waleńczów II

Wiata przystankowa (metalowa)

35.

Waleńczów

Droga krajowa nr 43 – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)

Waleńczów I

Oznakowanie pionowe D-15

36.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice)

Iwanowice Duże I

Wiata przystankowa (metalowa)

37.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)

Iwanowice Duże II

Oznakowanie pionowe D-15

38.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Krzepice, kierunek Iwanowice Małe)

Iwanowice Duże III

Oznakowanie pionowe D-15

39.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2015S – ulica Częstochowska (kierunek Opatów)

Iwanowice Duże IV

Wiata przystankowa (metalowa)
Zatoka przystankowa

40.

Zwierzyniec II

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)

Zwierzyniec Drugi I

Wiata przystankowa (metalowa)

41.

Zwierzyniec II

Droga powiatowa nr 2036S (kierunek Zwierzyniec I)

Zwierzyniec Drugi II

Oznakowanie pionowe D-15

42.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Zwierzyniec I Centrum)

Zwierzyniec Pierwszy I

Oznakowanie pionowe D-15

43.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Złochowice)

Zwierzyniec Pierwszy II

Wiata przystankowa (metalowa)

44.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Krzepice, kierunek Panki)

Zwierzyniec Pierwszy III

Oznakowanie pionowe D-15

45.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. 3-go Maja (kierunek Konieczki, kierunek Iwanowice Małe)

Zwierzyniec Pierwszy IV

Wiata przystankowa (metalowa)

46.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Zwierzyniec I Centrum)

Zwierzyniec Pierwszy V

Wiata przystankowa (metalowa)

47.

Zwierzyniec I

Droga powiatowa nr 2036S – ul. Jasna (kierunek Krzepice, kierunek Panki)

Zwierzyniec Pierwszy VI

Oznakowanie pionowe D-15

48.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Konieczki)

Złochowice I

Wiata przystankowa (konstrukcja stalowa, szkło hartowane)

49.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów, kierunek Waleńczów)

Złochowice II

Oznakowanie pionowe D-15

50.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Opatów)

Złochowice III

Wiata przystankowa (metalowa)

51.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Wesoła (kierunek Złochowice Centrum)

Złochowice IV

Oznakowanie pionowe D-15

52.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Waleńczów)

Złochowice V

Wiata przystankowa (metalowa)

53.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2040S – ul. Topolowa (kierunek Złochowice Centrum)

Złochowice VI

Oznakowanie pionowe D-15

54.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)

Złochowice VII

Oznakowanie pionowe D-15

55.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)

Złochowice VIII

Wiata przystankowa (betonowa)

56.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)

Złochowice IX

Wiata przystankowa (metalowa)

57.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)

Złochowice X

Oznakowanie pionowe D-15

58.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Złochowice Centrum)

Złochowice XI

Wiata przystankowa (metalowa)

59.

Złochowice

Droga powiatowa nr 2039S – ul. Długa (kierunek Konieczki)

Złochowice XII

Oznakowanie pionowe D-15

60.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Danków)

Iwanowice Duże V

Wiata przystankowa (metalowa)

61.

Iwanowice Duże

Droga powiatowa nr 2004S (kierunek Krzepice)

Iwanowice Duże VI

Oznakowanie pionowe D-15

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny