UCHWAŁA NR 102/XXX/2012

Rady Gminy Opatów

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 122/XXVI/2005 Rady Gminy Opatów z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów i zmieniające ją uchwały nr 60/XIV/2007 z dnia 28 listopada 2007r. i nr 174/XXXVII/2009 z dnia 29 września 2009r. Rady Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  102/XXX/2012

Rady Gminy Opatów 

z dnia 25 września 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o :

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty    ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) Uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,

3) Szkole – rozumie się przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych oraz publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia służb społecznych

4) Dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka , do którego uczęszcza uczeń,

5) Wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.

Rozdział 2.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy

§ 4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady :

Kategoria
stypendium

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być wyższa niż:

I

Od  0 – do 50 % kryterium dochodowego

200% kwoty zasiłku rodzinnego o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)

II

Powyżej 50 % – do 100 % kryterium dochodowego

150 % kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)

Rozdział 3.

Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie :

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kina i teatrów organizowanych przez szkołę.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroje i obuwie sportowe, atlasów ,encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, biurko, krzesło do biurka  i innych uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w ust.1 pkt 1,2,3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Opatów w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do 15 października danego roku szkolnego.

§ 7. Stypendium szkolne  w formach, o których mowa w § 5 wypłacane jest, miesięcznie lub jednorazowo.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo

§ 8. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 10. Stypendium udzielane w formach określonych  w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur , rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych i zaświadczeń ze szkoły wystawionych na rodziców,  ucznia,  lub wnioskodawcy

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 11. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych  a także z urzędu.

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności :

1) pożaru lub zalania mieszkania

2) nagłej choroby w rodzinie ucznia

3) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia

4) nieszczęśliwego  wypadku  powodującego  trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia

5) kradzieży w mieszkaniu ucznia,

6) nagłej , niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna

7) innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny

§ 13. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane przez osobę składającą wniosek (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież), świadectwo pracy).

§ 14. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

§ 15. Zasiłek  szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.