UCHWAŁA NR 196/XLII/2010

RADY GMINY OPATÓW

z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 57, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241). Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1. 

1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

22.985.890,00 zł,


z tego:a/ bieżące w kwocie

13.878.890,00 zł,


b/ majątkowe w kwocie

9.107.000,00 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

26.212.868,00 zł,


z tego:a/ bieżące w kwocie

14.578.908,00 zł,


b/ majątkowe w kwocie

11.633.960,00 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.

Powstały deficyt w wysokości

3.229.078,00 zł,


zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :a/ zaciągniętych pożyczek w kwocie

1.272.400,00 zł,


b/ zaciągniętego kredytu w kwocie

1.338.000,00 zł,


c/ nadwyżki budżetowej za rok 2009 w kwocie

618.678,00 zł.

§ 2. 

1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie

3.537.357,13 zł,


z następujących tytułów :a/ zaciągniętych pożyczek w kwocie

1.272.400,00 zł,


b/ zaciągniętego kredytu w kwocie

1.338.000,00 zł,


c/ nadwyżki budżetowej za rok 2009 w kwocie

926.957,13 zł.

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

310.379,13 zł,


z tytułu spłaty pożyczki w kwocie

310.379,13 zł.

§ 3. 

1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

102.200,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


67.800,00 zł.

§ 4. 


Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

8.089.849,00 zł.

§ 5. 


Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości


1.795.164,00 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.


§ 6. 


Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości


8.500,00 zł.
§ 7. 

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie /zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:


- przychody w kwocie

560.000,00 zł,

- koszty w kwocie

554.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach:


- dochody w kwocie

83.000 zł,

- wydatki w kwocie

83.000 zł.

§ 9. 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


- przychody w kwocie

5.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

20.238,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 10. 

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie


1.467.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 11. Wprowadza się do budżetu wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 700.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zciągnięcie kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1 ust. 3 lit a i b,

b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust 2,

c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w § 13 ust. 1.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział

Nazwa

Kwota w zł.
010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

9.007.000

Dochody majątkowe

9.007.000w tym :- środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego

7.582.000- środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.425.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

133.660


Dochody bieżące
w tym :

33.660- wpłaty czynszu za wynajm lokali

25.500- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

8.160Dochody majątkowe
w tym:

100.000- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

100.000


710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


2.500


Dochody bieżące
w tym :

2.500- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

2.500

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

38.624


Dochody bieżące
w tym :

38.624- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

33.624- pozostałe dochody

5.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


1.140


Dochody bieżące
w tym :

1.140- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców

1.140

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM3.537.417


Dochody bieżące
w tym :

3.537.417- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

83.000- opłata skarbowa

15.000- opłata adiacencka

109.160- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.705.157- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

1.000- podatek od nieruchomości od osób prawnych

750.000- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

363.000- podatek rolny od osób prawnych

2.200- podatek rolny od osób fizycznych

263.000- podatek leśny od osób prawnych

1.700- podatek leśny od osób fizycznych

16.000- podatek od środków transportowych

60.000- podatek od spadków i darowizn

10.000- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

1.500- podatek od czynności cywilnoprawnychod osób fizycznych

83.000- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

7.000- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

1.300- dotacje z funduszy celowych /środki z PFRON/

61.800- pozostałe wpływy

3.600

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.099.849


Dochody bieżące
w tym :

8.099.849- roczna kwota subwencji ogólnej
na którą składają się :

8.089.849częśćwyrównawcza

3.229.224część równoważąca

82.478część oświatowa

4.778.147- odsetki od lokat terminowych

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

254.800


Dochody bieżące
w tym :

254.800- wpłaty czynszu za wynajem lokali

11.200- wpłaty na zakup żywności

115.500- dopłaty mieszkańców do CO

3.100- czesne

14.000- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów

100.000- darowizny na rzecz szkół

11.000


852

POMOC SPOŁECZNA

1.909.900


Dochody bieżące
w tym :

1.909.900- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej


1.760.400- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań
gminy


149.500

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.000


Dochody bieżące

1.000w tym :- opłata produktowa

1.000R a z e m :

w tym :
dochody majątkowe
dochody bieżące

22.985.890


9.107.000
13.878.890

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 196/XLII/2010

Rady Gminy Opatów

z dnia 14 stycznia 2010 r.

Planowane wydatki na 2010 rok

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Zalacznik2.pdf

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja Publiczna

33 624,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

33 624,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami33 624,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 140,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 140,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1 140,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 760 400,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


1 759 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1 759 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej1 400,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami1 400,00

RAZEM:

1 795 164,00

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold ŁacnyZestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja Publiczna

33 624,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

33 624,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 094,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 242,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

688,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 140,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 140,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 140,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 760 400,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


1 759 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 691 843,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 176,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 052,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 739,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

740,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych


1 000,00

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 300,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej1 400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 400,00

RAZEM:  

1 795 164,00

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Stan środków obrotowych na początek roku

10 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

10 000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

16 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

16 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

16 000,00

 

Przychody

560 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

438 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

438 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

122 000,00

 

Koszty

554 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

120 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

120 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

434 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

434 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

 

Stan środków obrotowych na początek roku

15 238,72

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 238,72

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15 238,72

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0,00

 

Przychody

5 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 000,00

 

 

2970

Różne przelewy

5 000,00

 

Koszty

20 238,72

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 238,72

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20 238,72

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 238,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.
podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie30.000


921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie141.000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

900

90005

Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów
1.272.400

926

92605

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
24.000O g ó ł e m :


30.000

1.437.400

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok, zaplanowanych do realizacji z budżetu w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Wydatki do poniesienia w zł.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

1.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów

2008 - 2011

17.165.640
w tym:                                     
RPO                      14.444.000
śr. własne                 2.721.640
kredyt                                      

8.920.000

7.582.000
-
1.338.000

8.073.000

6.862.000
1.211.000

-

-
-

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złochowice
- etap II

2008 - 2011

2.725.758,26
w tym:                                     
pożyczka                            z WFOŚiG          1.820.758,26 śr. własne               905.000,00

740.000


-
740.000

-


-
-

-


-
-

3.

System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego
„E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

2008 - 2011

362.420,89
w tym:                                      
RPO                      305.100,00
śr. własne                57.320,89

14.959,52


14.959,52

346.460,68

305.100,00
41.360,68

-

-
-

4.

Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury
w Iwanowicach Dużych

2009 - 2011

372.000
w tym:                                      
PROW                       270.000
śr. własne                   102.000

200.000

150.000
50.000

160.000

120.000
40.000

-

-
-

5.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Opatowie, budowę wodociągu w miejscowości Waleńczów ul. Posadówki oraz budowę przyszkolnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Iwanowie Duże i Wilkowiecko

2009 - 2010

1.750.000
w tym:                                      
PROW                     1.275.000
śr. własne                    475.000

1.700.000

1.275.000
425.000

-

-
-

-

-
-

6.

Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu PółnocnegoE– region częstochowski

2010 – 012

734.306
w tym:                                     
EFRR                         620.306
śr. własne                   114.000

19.000


19.000

345.000

300.000
45.000

370.306

320.306
50.000


R a z e m :

23.110.125,15
w tym:                                
RPO             14.749.100,00
PROW            1.545.000,00
EFRR                620.306,00
pożyczka        1.820.758,26
śr. własne      4.374.960,89
kredyt                                  

11.593.959,52

7.582.000,00
1.425.000,00
-
-
1.248.959,52
1.338.000,00

8.924.460,68

7.167.100,00
120.000,00
300.000,00
-
1.337.360,68

370.306,00

-
-
320.306,00
-
50.000,00

Objaśnienia :

RPO – Regionalny Program Operacyjny

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiegow roku 2010


Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota w zł.


600

60016

Brzezinki

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Dolnej i ulicy Górnej


6.055


600

60016

Iwanowice Duże

Utrzymanie porządku na przystankach PKS i wykonanie zatoczki przy przystanku


5.000

754

75412

Iwanowice Duże

Zakup sprzętu dla jednostki OSP oraz wyposażenie kuchni w remizie OSP


8.918

801

80101

Iwanowice Duże

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

6.000


010

01010

Iwanowice Małe

Budowa oczyszczalni ścieków przy strażnicy OSP

10.000

926

92605

Iwanowice Małe

Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie boiska i placu zabaw

3.325


600

60016

Naboków

Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej Nr 6640193

6.493


600

60016

Opatów

Remonty dróg gminnych oraz położenie kostki brukowej przed krzyżem na ul. Kościuszki


19.918


600

60016

Waleńczów

Utrzymanie porządku na przystankach PKS oraz budowa chodnika na ulicy Szkolnej


19.918


600

60016

Wilkowiecko

Utrzymanie porządku na przystankach PKS oraz remont drogi przy ulicy Cmentarnej


14.418

801

80101

Wilkowiecko

Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Wilkowiecku

5.500


600

60016

Złochowice

Remont drogi i wykonanie chodników przy ulicy Wesołej i Zielonej

2.000

754

75412

Złochowice

Malowanie dachu, wymiana rynien, remont komina przy strażnicy OSP oraz poprawa wyglądu zbiorników p.poż, placu i parkingu


8.000

801

80101

Złochowice

Wymiana okien przy starej części szkoły oraz remont dachu budynku gospodarczego


3.000

851

85195

Złochowice

Pomoc finansowa dla Ośrodka Zdrowia w Złochowicach

4.000

921

92105

Złochowice

Dofinansowanie potrzeb orkiestry dętej , pomoc dla LOK i KGW w Złochowicach


2.918


600

60016

Zwierzyniec Pierwszy

Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

8.000

801

80101

Zwierzyniec Pierwszy

Wykonanie bramy wjazdowej oraz ławek przy boisku szkolnym


4.549


600

60016

Zwierzyniec Drugi

Remont drogi gminnej


7.908

R a z e m :

145.920

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny