UCHWAŁA NR 129/XXXV/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 1 marca 2013 r.

w  sprawie  podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r . - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.  zm. ) oraz art. 12 § 2 ,  § 11 -  13  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy  ( Dz. U. Nr 21, poz 112 z późn.  zm ).  Rada Gminy Opatów  działając na wniosek Wójta Gminy Opatów uchwala, co następuje :

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Opatów na  stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu  Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik  do Uchwały Nr 129/XXXV/2013 

Rady Gminy Opatów 

z dnia 1 marca 2013 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer okręgu wyborczego

       1

Sołectwo Opatów ul. Kamienna, Klepaczka, Leśna, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piaskowa, Przechodnia, Sosnowa, Żwirowa
Częstochowska, Kuźniczka, Szkolna, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 83
Tadeusza Kościuszki od nr 84 do końca.

Gimnazjum w Opatowie ul. Szkolna nr 5

/lokal dostosowany do potrzeb osób   niepełnosprawnych/  1, 2, 3

        2

Sołectwa : Iwanowice Małe,
                Iwanowice-Naboków

Gimnazjum w Opatowie ul. Szkolna nr 5
/ lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych/


        4

        3

Sołectwo Iwanowice Duże ul. Częstochowska od nr 1 do nr 45, Dankowska, Krzepicka
Częstochowska od nr 46 do końca, Spokojna, Strażacka


Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska nr 63


    5, 6

        4

Sołectwo Walenczów ul. Częstochowska od nr 34 do końca, Jesionowa, Julianów, Piaskowa, Polna, Posadówka, Sadowa, Szkolna, Zakrzewska, Złochowicka
Adama Mickiewicza, Częstochowska od nr 1 do nr 33, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Krótka, Leśna, Łąkowa, Nowa, Słoneczna, Sportowa, Topolowa

Szkoła Podstawowa w Waleńczowie ul. Szkolna nr 19    7,  8

       5

Sołectwo Wilkowiecko  ul. 3-go Maja, Cmentarna, Dąbrówka, Leszcze, Leśna, Lipowa, Mikołaja z Wilkowiecka, Nadrzeczna, Podleśna, Sosnowa, Szkolna, Wilcze Doły, Źródlana,
A.Mickiewicza, Częstochowska, Długosza, Dolna, Górna, Młyńska, Płk.Chodakowskiego, Polna , Zawodzie, Żołnierzy Września

Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku ul. Szkolna nr 1


   9, 10

        6

Sołectwo Złochowice ul. Leśna, Topolowa, Wesoła,
Długa od nr 1 do nr 99, Kościelna, Zielona
Długa od nr 100 do końca, Fabryczna

Szkoła Podstawowa w Złochowicach ul. Wesoła nr 3


 11, 12,13

         7

Sołectwa: Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy ul. 3-go Maja,
Dębowa, Jasna, Leśna, Nowa, Szkolna

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym ul. Szkolna nr 2


   14, 15