UCHWAŁA NR 131/XXXV/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów ustala co następuje:

§ 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą wytworzone w gospodarstwie domowym następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. odpady komunalne zmieszane,

2. odpady zbierane selektywnie „suche”: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatorki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, odpady biodegradowalne .

§ 2. 

1. Odpady komunalne odbierane będą przez uprawnionego przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu, który na zlecenie Gminy Opatów realizować będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Uprawniony przedsiębiorca będzie odbierał  sprzed posesji następujące odpady:

a) zmieszane - 1 raz w miesiącu,

b) odpady „suche” obejmujące: plastik, papier i tekturę, metale, odpady wielomateriałowe, szkło - 1 raz w miesiącu,

3. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie następujące odpady:

a) odpady biodegradowalne,

b) odzież i tekstylia,

c) zużyte opony,

d) przeterminowane leki i chemikalia,

e) zużyte baterie i akumulatorki,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów zawierających azbest),

g) odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4. Właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o lokalizacji i godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w lokalnej prasie .

5. Transport odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą odbierane dodatkowo 1 raz w roku sprzed posesji.

7. Właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni o terminach odbioru poszczególnych frakcji poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl , tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w lokalnej prasie .

§ 3. 

1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych.

2. Ustala się następujące rodzaje i ilości pojemników , w które zostanie wyposażona nieruchomość, przy uwzględnieniu normatywu dostosowanego do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 1-2 osoby: jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 120 l na odpady „suche”;

2) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez  3-4  osoby: jeden pojemnik 180 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 120 l na odpady „suche”;

3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 5 osób i więcej:  jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 180 l na odpady „suche”.

3. W przypadku powstania większej ilości odpadów  segregowanych, mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych w dniu wywozu  mogą je wystawiać dodatkowo w workach foliowych dostarczonych przez Gminę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Opatów powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała Gmina Opatów odbierze odpady komunalne zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych w niedozwolony sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Opatów.

Jest też bezpośrednio związana z uchwałami: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny