UCHWAŁA NR 147/XXXIX/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594 j.t.) oraz art. 110 ust.1 ustawu z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U poz. 182 z 7 luty 2013r.) Rada Gminy Opatów uchwala:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/XIX/2004 Rady Gminy Opatów z dnia 30 czerwca 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I „Postanowienia ogólne„ § 1 otrzymuje brzmienie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie zwany dalej GOPS działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r., poz. 594 j.t.)

2. Uchwały Nr 44/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),

9. Innych ustaw oraz przepisów wykonawczych,

10. Niniejszego statutu.

2. W rozdziale II „Cele i zadania„ w treści § 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:

5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

6. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

7. Ośrodek realizuje zadania własne gminy nałożone na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przewidziane ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny