UCHWAŁA NR 164/XLV/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z póź. zm.) , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.Dz. U. z 2010 Nr 95 poz.613 z póź.zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) grunty, budynki i budowle na których prowadzona jest gospodarka ściekami i zaopatrzenia w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 54/XVII/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 17 listopada 2011 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny