UCHWAŁA NR 171/XLVIII/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 166/XLV/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 166/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następującą zmianę:
W § 1 ust. 3 zapis: Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku rolnego zastępuje się zapisem:  Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny