UCHWAŁA NR 177/XLVIII/2013

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2014 rok

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214  pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4,  art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1.1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie                  

19.963.053,13 zł,

 

z tego:

 

 

          a/ bieżące w kwocie

16.696.643,00 zł,

 

          b/ majątkowe w kwocie

3.266.410,13 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

 

 

 

2.

Ustala się  wydatki w łącznej kwocie

19.669.313,00 zł,

 

z tego:

 

 

          a/ bieżące w kwocie

15.606.708,00 zł,

 

          b/ majątkowe w kwocie

4.062.605,00 zł,3.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Powstałą nadwyżkę w wysokości
przeznacza się na spłatę zaciągnietych pożyczek.293.740,13 zł,

§ 2.1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy.

356.565,00 zł,

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

650.305,13 zł,

 

w tym :

 

 

- z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek

105.000,00 zł,

 

- z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej545.305,13 zł.

§ 3.1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

141.090,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


38.910,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości


8.566.860,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości1.833.399,00 zł,

 

zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

 

 

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

37.700,00 zł.

 

 

 

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie
/ zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

 

 

- przychody w kwocie

915.015,00 zł,

 

- koszty w kwocie

901.015,00 zł.

 

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w następujących  kwotach :

 

 

         - dochody  w kwocie      

86.000,00 zł,

 

         - wydatki  w kwocie        

86.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

788.420,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 10. Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z  załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań  na  sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny