UCHWAŁA NR 197/LII/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 11-13, art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) Rada Gminy Opatów, działając na wniosek Wójta Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. W załaczniku do uchwały Nr 129/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 2488) w obwodzie głosowania Nr 7 w rubryce Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dotychczasowy zapis „Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym ul. Szkolna nr 2” otrzymuje brzmienie „Remiza OSP w Zwierzyńcu Pierwszym ul. Jasna 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny