UCHWAŁA NR 218/LVIII/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) , art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( J.t. Dz.U.z 2013 r. poz.1381 z póź. zm. )

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów do wysokości 45,00 zł. za 1 dt.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny