UCHWAŁA NR 219/LVIII/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t. Dz.U.z 2013 r. poz.594 z póź. zm.), art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t. Dz.U. z 2014 r. poz.849). Rada Gminy w Opatowie określa co następuje: 

§ 1. Okresla się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach : 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej 

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 

7. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł. za 1 m2 powierzchni 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł. od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł. za 1 m2 powierzchni 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości : 

1. Handel z ręki, kosza -4,00 zł. 

2. Handel z samochodu osobowego -7,00 zł. 

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą -10,00 zł. 

4. Handel z samochodu dostawczego -10,00 zł. 

5. Handel z samochodu ciężarowego -12,00 zł.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku .   

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny