UCHWAŁA NR 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51 art. 54, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje :

§ 1.1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

23.113.749,00 zł,


z tego:          a/ bieżące w kwocie

17.644.643,00 zł,


          b/ majątkowe w kwocie

5.469.106,00 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się  wydatki w łącznej kwocie

21.691.697,00 zł,


z tego:          a/ bieżące w kwocie

17.356.700,23 zł,


          b/ majątkowe w kwocie

4.334.996,77 zł,3.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Powstałą nadwyżkę w wysokości
przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

1.422.052,00 zł,

§ 2.1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie
z tytułu emisji papierów wartościowych
zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

700.000,00 zł,

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

2.122.052,00 zł,


w tym :- z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek

339.052,00 zł,


- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów

337.000,00 zł,


- z tytułu wykupu papierów wartościowych

1.446.000,00 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3.1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

113.930,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości


45.170,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości


8.957.559,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości1.743.920,00 zł,


zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6.


§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

27.060,00 zł.
§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie /zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:- przychody w kwocie

1.012.278,00 zł,


- koszty w kwocie

1.012.278,00 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w następujących  kwotach :         - dochody  w kwocie      

86.000,00 zł,


         - wydatki  w kwocie        

86.000,00 zł.

§9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

            1.411.668,00 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 10.  Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z  załącznikiem Nr 9.

§ 11.  Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.500.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.  Ustala się limit zobowiązań  na  sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 10/IV/2014

Rady Gminy Opatów

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zalacznik9.pdf