UCHWAŁA NR 18/V/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1, art. 6k ust. 2a pkt.1, art. 6k ust.3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata będzie pobierana od gospodarstwa domowego.

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 9,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 15,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 21,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 27,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 33,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 39,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 45,00 zł.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 23,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 33,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 43,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 53,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 63,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 73,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 133/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

Witold Łacny

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), ustawodawca nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Rada Gminy musi uchwalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami ponieważ uchwały wydane na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny