UCHWAŁA NR 25/VII/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1, art. 6k ust. 2a pkt.1, art. 6k ust.3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata będzie pobierana od gospodarstwa domowego.

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 9,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 18,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 27,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 36,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 45,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 54,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 63,00 zł.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 15,00 zł,

b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 33,00 zł,

c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 51,00 zł,

d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 69,00 zł,

e) gospodarstwo domowe 5 osobowe - 87,00 zł,

f) gospodarstwo domowe 6 osobowe - 105,00 zł,

g) gospodarstwa 7 osobowe i większe - 123,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 18/V/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny