UCHWAŁA NR 51/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ) i art . 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 ze zm.) - Rada Gminy Opatów uchwala co następuje :

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M. P. z 2015 r. , poz. 1025 ) z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 45,00 zł. za 1 dt , mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2016 r. na obszarze gminy .

§ 2. Traci moc UchwałaNr 218/LVIII/2014 Rady Gminy Opatów z dnia 28 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny