UCHWAŁA NR 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) ,6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( J.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ) , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381 z późn. zm. ( art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. , poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1. Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny stanowiące załączniki Nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Opatowie z dnia 8 grudnia 2011 roku Nr 60/XVIII/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 56/XVI/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik6.pdf