UCHWAŁA NR 210/XLV/2010

RADY GMINY OPATÓW

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zmiany załacznika uchwały w sprawie podziału gminy Opatów na okregi wyborcze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002r nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmainami) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz.U. z 2003r nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Opatów, uchwala co nastepuje:

§ 1. W załaczniku do uchwały nr 189/XL/2002 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2002r w sprawie podziału gminy Opatów na okregi wyborcze wprowadza sie nastepująca zmianę:
1) W tabeli : Lp. nr 2, poz. nr 2 otrzymuje brzmienie: " Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzenniku Urzędowym Województwa Ślaskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny