UCHWAŁA NR 60/XVII/2015

Rady Gminy Opatów

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 53/XVI/2015 Rady Gminy Opatów w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

§ 1. W Uchwale Nr 53/XVI/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany :

1) W tytule uchwały skreśla się wyrazy „ opłaty targowej "

2) W podstawie prawnej uchwały skreśla się wyrazy " art.19 pkt 1 lit. a"

3) §1 ust.7 lit. c otrzymuje brzmienie : „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł. za 1m² powierzchni"

4) Skreśla się § 2.

5) Dotychczasowe §3, §4 i §5 otrzymują oznaczenie jako : §2, §3 i §4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku .    

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny